Förbigå menyn

Observationer av råttor

För att förhindra att råttpopulationen växer är det viktigt att fastighetsinnehavarna ser till att det inte finns föda åt råttorna vid fastigheterna. Om råttor upptäcks på fastigheten ska fastighetsinnevarana bekämpa dessa.

Vid behov av instruering och rådgivning, ta kontakt med Vasa stads hälsoskydd.

Metoder för att förhindra att råttpopulationen växer

Råttpopulationen blir starkare när det finns mycket föda. Fastighetsinnehavaren ska se till att det inte finns överflödig föda tillgänglig för råttor på fastigheten. Kommunens hälsoskyddsmyndighet kan ålägga fastighetsägaren/-innehavaren att vidta åtgärder för att eliminera skadedjur som orsakar hälsoolägenheter på fastigheten.

  • Största delen av råttorna i staden lever i avloppet. Mat och i synnerhet fett som hälls i avloppet är en festmåltid för råttan. I wc-stolen ska endast avföring och kiss, wc-papper och tvättvatten av olika slag spolas ned. Matrester hör hemma i avfallskärlet (eller komposten), inte i wc-stolen!
  • Se till att fastighetens avfallskärl är hela och att de töms tillräckligt ofta. Locket ska alltid stängas helt. Avfall får inte lämnas utanför avfallskärlen.
  • Kompostering av matavfall är tillåten endast i en stängd och värmeisolerad kompostbehållare. I en öppen kompost får endast trädgårdsavfall sättas.
  • Mata inte fåglarna när marken inte är frusen. Använd foderautomater vid matningen när marken är frusen, mat får inte slängas direkt på marken. Utfodringsstället ska hållas snyggt.

Anmäl råttobservationer

Det är viktigt att ange observationsplatsen på kartan. Den elektroniska blanketten hittas uppe i hörnet på denna sida. På blanketten ombeds man att ange observationsdatum och klockslag samt antal råttor och observationer. Kartan kan riktas in på observationsplatsen genom att flytta och zooma in kartan eller genom att söka på adressen. Efter det kan positionen märkas ut på kartan genom att man klickar på den. På kartan kommer ett blått märke som anger observationsplatsen. På blanketten kan man också ge en fritt formulerad beskrivning av situationen och tillägga en bild.

Genom anmälningstjänsten får hälsoskyddet observationerna som lägesdata, vilket möjliggör en lätt granskning av anmälningarna.

Eliminering av råttor

Om råttor ändå påträffas på fastigheten, är det skäl att lägga ut fällor eller anlita en professionell skadedjursbekämpare. Enligt kemikalielagen kan en person som har avlagt examen för skadedjursbekämpare fungera om professionell skadedjursbekämpare. Företag som utför skadedjursbekämpning finns i Säkerhets- och kemikalieverket Tukes företagsregister över skadedjursbekämpning.

Olägenheter på grund av råttor

Råttan söker sin föda i livsmedel som människor lämnar efter sig. Råttorna äter enbart en liten del av dem men förorenar med sin avföring betydligt större mängder. Råttor kan även sprida olika sjukdomar bland människor och husdjur, såsom salmonella och E. coli-bakterien. Dessutom kan råttorna i stor utsträckning skada konstruktioner, kablar, anordningar och packningar.

Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Hälsoskyddets gemensamma e-mail adress

Vasa stads miljöavdelning