Förbigå menyn

Hälsoskydd

Vasa stads miljösektorns hälsoskydd fungerar på miljöhälsovårdens samarbetsområde för Vasa och Laihela.

Syftet med hälsoskyddet är att upprätthålla och främja befolkningens hälsa och att förebygga, minska och eliminera sådana faktorer som kan orsaka fara eller skada för människornas hälsa och livsmiljö.

Till hälsoskyddet hör övervakning av att livsmiljön är sund, samt övervakning av kvaliteten av bland annat daghem, skolor, sociala tjänster, skönhetssalonger,  inkvarteringslokaer, allmänna simbassängsutrymmen och idrotts- och konditionssalar samt övervakning av kvaliten av simvatten och dricksvatten.

Övervakning

Hälsoskyddet granskar tillsynsobjekt enligt en årligen uppgjord tillsynsplan. Frekvensen av inspektioner grundar sig på en riskanalys gjord av hälsoskyddsmyndigheten. Kvalitetsgranskning av sim- och dricksvatten görs enligt uppgjord kontrollundersökningsprogram och provtagningsplan.

Hälsoskyddet inspekterar och utfärdar enligt behov intyg för sanitära åtgärder samt befrielse från sanitära åtgärder för fartyg i internationell trafik. Dessutom är man beredd att utfärda tillstånd för transport av lik.

Anmälningspliktig verksamhet

En verksamhetsidkare ska göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om anläggande eller påbörjande av sådan verksamhet som kan medföra sanitära olägenheter för kunder eller boende. En motsvarande anmälan ska även göras om det sker väsentliga ändringar i verksamheten. Anmälan behöver dock inte göras om verksamheten kräver ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. Anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Till anmälaren ger hälsoskyddsmyndigheten ett intyg över mottagandet av anmälan samt inför informationen i databasen, varefter verksamheten är under tillsyn. 

Ett undantag från anmälningskravet är hushållsvattenföretag som har sin egen vattenproduktion eller -behandling. Sådana måste ansöka om godkännande av verksamheten hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. För ansökan görs ett godkännandebeslut.

Anmälningsplikten gäller bland annat följande typer av verksamhet:

 • offentlig inkvarteringslokal
 • allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, siminrättning och badstrand
 • skolor, läroinrättningar, undervisningsplats eller klubb
 • daghem, barnhem eller ålderdomshem
 • flyktingförläggning
 • solarie-, tatuerings- eller skönhetssalong eller någon annan lokal där det utförs hudbehandling
 • annan lokal eller inrättning för vars hygieniska förhållanden särskilda krav måste ställas med beaktande av antalet användare eller verksamhetens karaktär.
 • anläggning som levererar hushållsvatten som har inte egna vattenproduktion eller vattenbehandling
 • verksamhetsutövare som tar hushållsvatten med egna anordningar för användning som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet
 • ägaren till en vattentäkt eller vattencistern som är i gemensam användning om vatten tas med vattenanvändarnas egna anordningar för att användas som hushållsvatten (för sammanlagt minst 50 personers behov eller minst 10 kubikmeter per dygn).

Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa

Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa är nu i riksomfattande bruk. I ilppa-tjänsten kan man göra anmälan om de flesta till livsmedel och hälsoskyddet hörande verksamheter, så som

 • inledande av
 • väsentlig ändring av
 • avslutande av
 • byte av verksamhetsidkare

Sådana verksamheter kan bl.a. vara offentliga inkvarteringslokaler, daghem eller utrymmen med simbassäng. Anmälningens information skickas elektroniskt från ilppa till den lokala tillsynsmyndigheten, där informationen behandlas. På motsvarande sätt kan verksamhetsidkare se sin egen information i ilppa-tjänsten.

Livsmedelsverket ansvarar för det tekniska underhållet av ilppa-tjänsten. Läs mer om ilppa-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida.

Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Hälsoskyddets gemensamma e-mail adress

Vasa stads miljöavdelning