Förbigå menyn

Detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat

Den kommunala tillsynsmydigheten handlägger detaljhandelstillstånd av nikotinpreparat i enlighet med läkemedelslagen till detaljhandel, kiosker, servicestationer och förplägnadsrörelser.

Tillståndet kan beviljas till endast sådana försäljningsställen, dit ett detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor beviljats.

Detaljhandelstillståndsansökan

På Vasa och Laihela samarbetsområde skickar detaljhandelsförsäljare av nikotinpreparat ansökan elektroniskt till e-postadressen terveysvalvonta@vaasa.fi eller med post till adressen:

Vasa
Vasan stads miljöavdelning,
Senatsgatan 1,
65100 Vasa

Laihela, Lillkyro och Tervajoki
Hälsoinspektion/Vähäkyrö-talo
Vähäkyröntie 11
66500 Lillkyro

Handläggningen av detaljhandelstillståndet faktureras enligt taksan.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten övervakar förvarings- och försäljningställen samt försäljning av nikotinpreparat. För tillsyn av detaljhandeln faktureras en tillsynsavgift enligt taxan.

 

Förändring och upphörande av verksamheten

Den som beviljats tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat ska underrätta kommunen om förändringar i de uppgifter som angetts i tillståndsansökan samt om upphörande med försäljningen.

Kommunen ska underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om beviljade tillstånd och om upphörande med försäljning.