Förbigå menyn
Kietu-lärarna för den språkligt stödda undervisningen är Annika Leminen (till vänster), Helena Tarvainen, Suvi Turpeinen och Kristiina Metsälä. På bilden även projektkoordinator Outi Närvä (i mitten).

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Elevernas språkliga utmaningar löses i skolor med åk 7–9 i Vasa

Publicerad: 19.10.2023

I fyra skolor med åk 7–9 i Vasa har det i höst inletts språkligt stödd undervisning (Kietu-undervisning), som bland annat svarar på flerspråkiga elevers språkliga utmaningar.

Merenkurkun koulu, Onkilahden yhtenäiskoulu, Borgaregatans skola och Variskan yhtenäiskoulu har var sin Kietu-lärare som arbetar på heltid under läsåret 2023–2024.

– Målet är att förbättra kunskaperna i undervisningsspråket, det vill säga finska eller svenska, hos eleverna i åk 7–9. Samtidigt förbättras inlärningsresultat och vitsord, så att eleverna har möjlighet till fortsatta studier, berättar Outi Närvä, som är lektor i Variskan yhtenäiskoulu och koordinator för projektet.

Målgruppen är i synnerhet elever med invandrarbakgrund, men alla elever i åk 7–9 som har språkliga utmaningar får hjälp, oberoende av vad de har för bakgrund.

– Exempelvis kan en elev göra ett prov i historia eller matematik tillsammans med Kietu-läraren, som vid behov kan översätta svåra termer i provet till klarspråk. Språket för ett läroämne är alltid ett nytt språk för eleven, beskriver Närvä.

Ordböcker som hjälpmedel vid prov

Kietu-lärarna, som är anställda för detta läsår, har som uppdrag att stöda de elever som har språkliga utmaningar, men också att främja en språkmedveten verksamhetskultur i skolan.

– Kietu-läraren har som uppdrag att utveckla hela skolan, så att lärarna kan bli mer språkmedvetna och känna till svårigheten i språket och termerna för sina egna ämnen. Kietu-läraren öppnar upp termerna och lär också lärarna, beskriver Närvä.

Språkmedvetenheten är en av principerna för utveckling av verksamhetskulturen i skolorna.

– Vi vill bland annat sprida kännedomen om att alla språk är tillåtna i skolan. Vid proven får eleven ha ordböcker på eget modersmål som hjälpmedel, om det är svårt att komma ihåg termer på finska eller svenska för ett visst ämne, beskriver Närvä.

Språkligt stödd undervisning grundar sig på frivillighet, och största delen av eleverna har varit glada över den hjälp med inlärning de fått. Även lärarna har tagit emot hjälpen med tacksamhet.

Stark språkmedvetenhet i skolorna som mål

Med hjälp av projektet ges lärarna också stöd för att bedöma elever med invandrarbakgrund och för att skilja inlärningssvårigheter från språkliga svårigheter.

Kietu-lärarna har anställts med finansieringen för Utbildningsstyrelsens projekt Kieppi, och den varar läsåret 2023–2024.

– Vår målsättning är att språkmedvetenheten i skolorna efter projektet ska vara så pass stark att ämneslärarna kan agera självständigt. Dock har vi en stor önskan att även Kietu-lärarna får fortsätta sitt jobb på något sätt, beskriver Närvä.