Förbigå menyn
Venelaiturit ylhäältä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

På fullmäktiges möte behandlades bokslutet, Wasa Station och daghemmens projektplaner

Publicerad: 13.6.2023

Stadsfullmäktige behandlade i sitt möte den 12.6 bland annat bokslutet, Wasa Station och projektplanerna för de nya daghemmen på kasernområdet och i Merikart.

Stadsfullmäktige har godkänt bokslutet för år 2022. Tack vare fortsatt god utveckling av sysselsättningen och skatteinkomsterna kan staden uppvisa ett resultat på 9 miljoner euro trots den höga inflationen, räntehöjningar och ökade vårdkostnader. Totalt investerade staden ca 44 miljoner euro år 2022.

Stadens skatteinkomster ökade med över 19 miljoner euro (6 %) och nådde nya rekordnivåer på 333,5 miljoner euro. Trots den goda utvecklingen av skattefinansieringen blev resultatet nästan exakt enligt den ursprungliga budgeten. Verksamhetsbidraget försämrades med 31 miljoner euro (7,6 %), vilket långt förklaras av att överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna gav staden en tilläggsnota på kring 20 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens överskott uppgår till närmare 3 miljoner euro och det ackumulerade överskottet stärks till 12,6 miljoner euro totalt. Det innebär 186 euro per invånare, vilket är betydligt lägre än landets genomsnitt som år 2021 var 2 500 euro per invånare.

År 2022 sjönk stadskoncernens resultat till 15 miljoner euro, från fjolårets resultat på 20 miljoner euro främst på grund av att stadens resultat försämrades.

Läs mer om bokslutet.

Wasa Station

Stadsfullmäktige fick förslag om ägarmodellen och verkställandet av musikhuset, gymmet och cateringrestaurangen som planeras byggas i Wasa Station. Förslaget är att staden i stället för att äga, skulle hyra dessa utrymmen och att verksamheten utlokaliseras till en aktör inom branschen.

Dessutom fick fullmäktige ett förslag om att stadsfullmäktige skulle godkänna en uppdatering av genomförandeavtalet som angår arrendeavtal, fastighetsköp och energi- och parkeringsbolag. Detta innebär en övergång från projektskede till genomförandeskede.

Stadsfullmäktige godkände förslaget med den förändringen att fullmäktige ännu kommer besluta om ärendet.

Projektplanerna för daghemmen på kasernområdet och i Merikart

Stadsfullmäktige godkände projektplanerna för de nya daghemmen på kasernområdet och i Merikart.

Byggandet inleds uppskattningsvis år 2024 och daghemmet blir färdigt år 2025. Byggandet av det nya daghemmet i Merikart ska också inledas år 2024 och daghemmet tas i bruk år 2025.

Läs mer om kasernområdets nya daghem.

Läs mer om nya daghemmet i Merikart.

Utvärderingsberättelsen 2022

Fullmäktige antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2022 för kännedom. I utvärderingsberättelsen behandlas bland annat verkställandet av stadens strategi som godkänts år 2022 och det nya ledningssystemet som baserar sig på strategiska ledningsgrupper. Dessutom utvärderas stadskoncernens ekonomiska utgångspunkter samt utvecklingen av så kallade kriskommunskriterier.

Bekanta dig med utvärderingsberättelsen på vår webbplats.

Personalrapport 2022

Fullmäktige antecknade personalrapporten från år 2022 för kännedom. Personalrapportens mål är att ge stadens ledning, personal och de externa intressentgrupperna en helhetsbild av stadens personal.

Läs mer om personalrapporten.

Sammanträdets föredragningslista med bilagor och senare också protokollet hittas här. 

Inspelningen av sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet via denna länk.