Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad satsar på chefsarbetet, välbefinnandet och arbetsgivarbilden

Publicerad: 13.6.2023

Vasa stads personalrapport för 2022 har publicerats. Det skedde en stor omorganisering inom staden i början av år 2022, då social- och hälsoservicen med stödtjänster samt studerandevården överfördes till Österbottens välfärdsområde. Medan coronaviruspandemin fortgick satsade man särskilt på personalens välbefinnande samt fortsatte med att planenligt utveckla chefsarbetet och en attraktiv arbetsgivarbild.

Vid slutet av år 2022 hade staden 3 381 anställda, av vilka 2 312 var ordinarie och 1 072 visstidsanställda. Medelåldern för den ordinarie personalen var 48,2 år. Av personalen var en majoritet, 71,8 %, kvinnor. Det fanns totalt 169 chefer, varav 109 var kvinnor.

Distansarbetet etablerade sig som en del av kontors- och sakkunnigarbetet och hybridmöten och hybridutbildningar var den huvudsakliga verksamhetsmodellen.

– Antalet utbildningsdagar steg efter coronaåren glädjande nog nästan till normal nivå. Vi kunde första gången på länge ordna tillställningar på plats, såsom en personalfest som var riktad till alla anställda vid staden, säger personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Coronaviruspandemin påverkade fortsättningsvis verksamheten och kunde ses i synnerhet i sjukfrånvarosiffrorna. Sjukfrånvaron steg 1,2 dg/årsverke.

Den ordinarie personalens avgångsomsättning uppgick till 274 personer. Under året gick 67 personer i pension. Enligt dem som besvarade avgångsenkäten var karriärsutvecklingen den största orsaken bakom avgångarna.

Personalens arbetshälsa var fortfarande på en god nivå. Särskilt utmanande med tanke på arbetshälsan var att få resurserna att räcka till samt coronaviruset.

– Utgående från arbetshälsoenkäten var vi-andan i arbetsgemenskapen, de egna resurserna och chefsverksamheten fortfarande på en god nivå trots det exceptionella året, säger Kruhse-Poutanen glatt.

Belöning stöder arbetshälsan

I och med att coronaviruspandemin fortsatte satsade staden i synnerhet på personalens välbefinnande. För personalen ordnades bland annat arbetshandledning och dessutom uppmärksammades personalen med en förmån på 100 euro som laddades upp i Epassi.

Det planenliga utvecklandet av ledarskapet och chefsarbetet fortsatte. Cheferna utbildades till exempel i coachande ledarskap samt i Chefspasset.

Utvecklandet av en attraktiv arbetsgivarbild fortgick. På staden inleddes bland annat ett personalambassadörsprogram samt lanserades nya videor om arbetsgivarvarumärket, vilka uppmärksammades också nationellt. Under år 2022 genomfördes 17 anonyma rekryteringar.

– År 2022 fortgick också utvecklingsarbetet på lönesystemen samt utvecklandet av personalens initiativverksamhet utgående från verksamhetsmodellen för kontinuerligt förbättrande, säger Kruhse-Poutanen.

Målet med personalrapporten är att ge de förtroendevalda, stadens ledning, personalen samt utomstående intressenter en helhetsbild över stadens personal.

Bekanta dig med Vasa stads personalrapport här.