Förbigå menyn
Arkitektbyråns preliminära idébild över inomhusutrymmena i det nya daghemmet. Foto: Arkitekturbyrån NOAN Oy

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nytt daghem på kasernområdet blir färdigt i oktober 2025

Publicerad: 8.5.2023

Lokalerna i manskapskasernerna 13 och 14 på kasernområdet i Vasa renoveras för att kunna användas av småbarnspedagogiken. I byggnaderna nära Skolhusgatan blir ett nytt svenskspråkigt daghem färdigt i oktober 2025.

Det nya daghemmet på kasernområdet får lokaler för åtta grupper, dvs. för sammanlagt 168 barn.

Byggnadsplaneringen för daghemmet inleds genast när projektplanen har godkänts. Byggandet inleds uppskattningsvis 2024 och daghemmet blir färdigt i oktober 2025.

– Det är fint att den här vackra och betydande kasernbyggnaden nu får genomgå en fullständig grundlig renovering och att både byggnaden och dess omgivning kan utnyttjas av småbarnspedagogiken. Vi behöver verkligen de renoverade lokalerna, säger direktören för småbarnspedagogik Hanna-Leena Holmström.

Till det nya daghemmet på kasernområdet flyttar Gustavsborgs daghem och Rådhusgatans daghem i sin helhet. Verksamheten på adressen Rådhusgatan 33 upphör i det skede när enhetsskolan i centrum börjar byggas.

Gustavsborgs daghem på Skolhusgatan är i behov av en omfattande grundlig renovering, och det är inte längre vettigt att renovera byggnaderna för småbarnspedagogiken. Det är inte möjligt att ens med renoveringar och ändringsarbeten få till stånd en sådan lösning som skulle motsvarar nutidens krav inom småbarnspedagogiken. Staden säljer byggnaderna i något skede.

Arkitektoniska värden bevaras och en hälsosam inomhusluft säkerställs

Manskapskasernerna är byggda 1879–1882. I de skyddade kasernbyggnaderna görs nu en fullständig grundlig renovering, och även hustekniken förnyas i sin helhet.

– Målet är att bevara byggnadernas arkitektoniska värden och beakta skyddsmålen. Vi säkerställer även kvaliteten på en hälsosam inomhusluft samt driftsäkerheten och tillgängligheten, beskriver projektingenjör Teemu Ranta.

För projektets huvudplanering och arkitektoniska planering svarar arkitektbyrån NOAN Oy.

Strävan att göra så små ändringar som möjligt i rums- och lokalindelningen inomhus. Fasaderna renoveras platsvis och underhållsmålas, men deras allmänna framtoning bevaras oförändrad.

Inkluderande av invånarna och barnen

Invånarna inkluderades i planeringen av daghemmet med en webbenkät våren 2023. I svaren fästes uppmärksamhet vid i synnerhet kvaliteten på inomhusluften och säkerheten samt vid stimulerande gårdsområden.

Även daghemsbarnen har fått framföra och kreativt gestalta sina önskemål: på barnens önskelista för det nya daghemmet fanns bland annat ringar, en hängmatta, en viloplats, en rutschkana och en underjordisk fotbollsplan.

Strävan är att ordna så bra förhållanden som möjligt för barnens fysiska aktiviteter, eftersom det inte finns någon egentlig gymnastiksal i byggnaden.

– I entréutrymmena ryms barnen att spela och cykla, och även ribbstolar, en klättervägg samt gungor eller ringar planeras där. Även de som tidigare använde byggnaden, dvs. beväringarna, har motionerat i samma entréutrymmen, så traditionen fortsätter, ler Holmström.

Kostnaderna cirka 7,7 miljoner euro

I projektplanen har kostnaderna för den grundliga renoveringen och lokaländringarna uppskattats till totalt 7,77 miljoner euro.

Nämnden för fostran och undervisning godkände projektplanen för daghemmet på kasernområdet vid sitt möte 3.5. Projektplanen går ännu till stadsstyrelsen (29.5) och till stadsfullmäktige (12.6) för godkännande.

Lokalerna i manskapskasernerna 13 och 14 på kasernområdet i Vasa renoveras för att kunna användas av småbarnspedagogiken.