Förbigå menyn
Seniorit

Förutseende boende

Boendebehoven kan ändras i och med att man åldras och det som fungerar nu, kan vara en utmaning om tio år. Genom att se till att det egna hemmet fungerar och är säkert blir det möjligt att bo hemma och fortsätta ett självständigt liv även när man blir äldre. Detta är en viktig faktor även med tanke på boendetrivseln.

Boendeförhållandena är bra att beakta från en seniors synvinkel redan i ett så tidigt skede som möjligt. När man i god tid ser till att hemmet fungerar så har man bra med tid att planera och genomföra eventuella förändringar och gradvis gå framåt. Det är bra att beakta både egenskaperna i hemmet och i närmiljön.

Vad är värt att fästa uppmärksamheten på i hemmet

Fundera kring följande saker med tanke på åldrandet:

 • Är golvet halt i ditt hem?
 • Finns det höga trösklar i ditt hem?
 • Finns det trappor i ditt hem?
 • Finns det fungerande brandalarm och brandsläckare i ditt hem?
 • Finns det behov att förvara saker på höga hyllor och andra ytor?
 • Har du tillräcklig belysning i ditt hem?
 • Har du tunga eller annars svåröppnade dörrar i ditt hem?
 • Är det enkelt och säkert att röra sig i wc, badrum och bastu i ditt hem?
 • Finns det tillgång till hiss i ditt husbolag?
 • Är dörröppningarna tillräckligt breda för att röra sig med t.ex. rullator eller rullstol i ditt hem?
 • Kräver ditt hem eller din gård ständigt eller krävande underhåll?
 • Är bostadens storlek och boendekostnader lämpliga?
 • Kan du själv ta hand om din bostad?

Även närmiljön kring ditt hem är viktig

I närmiljön är det värt att fästa uppmärksamheten på följande saker:

 • Finns det fungerande och användbara kollektivtrafikförbindelser att tillgå nära ditt hem?
 • Finns det en matbutik och övrig service som det är lätt att ta sig till i närheten av ditt hem? Det lönar sig att fundera om servicen finns på ett rimligt promenadavstånd, även om du ännu skulle ha en bil i användning.
 • Finns det gång- och cykelvägar där det är lätt och säkert att färdas i din närmiljö?
 • Är parkeringsplatserna nära belägna och är det enkelt att färdas hem därifrån?
 • Är din gård och närmiljö väl belysta?
 • Är det lätt att ta sig till husbolagets gemensamma utrymmen (t.ex. uteförråd, avfallstak)?
 • Stöds dina sociala kontakter av din närmiljö? Går bussförbindelserna nära ditt hem till din familj och vänner, kan du enkelt ta dig till dina hobbyer?

Reparationsrådgivning

Redan med små förändringar kan du höja boendestandarden och –trivseln. Om det finns behov av små ändringsarbeten eller främja tillgängligheten, får du hjälp med planeringen av  reparationsrådgivaren. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri och finns att tillgå via Centralförbundet för de gamlas väl. Reparationsrådgivarens roll är att guida och ge råd, men inte att beställa arbeten eller övervaka dem.

Du får hjälp av reparationsrådgivaren med följande saker:

 • bedömning av renoveringsbehov
 • göra en skissplan vid behov
 • rådgivning i att söka understöd
 • söka entreprenör
 • guidning i användning av vardagsteknologi (t.ex. utrustning för brandskydd, belysning i hemmet).

Du hittar en länk till webbplatsen för Centralförbundet för de gamlas väl i högra kanten på sidan.

Installation av hiss i efterhand och hissunderstöd

En hiss ökar boendekomforten och underlättar vardagen. Även om det inte färdigt finns en hiss installerad i ditt husbolag, kan du via ditt husbolag utreda möjligheten att installera en i efterhand. En installation av hiss i efterhand främjar tillgängligheten, tjänar alla boende i huset och kan höja värdet på bostäderna i husbolaget.

Husbolagen kan ansöka om understöd för installation av hiss i efterhand av ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boende). Understödets belopp är högst 45 procent av de totala stödberättigade kostnaderna. Därtill är det möjligt att ansöka om ytterligare bidrag av Vasa stad för 10 procent av kostnaderna. Staden beviljar understöd inom ramen för tillbudsstående anslag när ARA har godkänt kostnaderna för projektet och beviljat statligt hissunderstöd för projektet. På så vis är det möjligt att få upp till 55 procent i understöd för installation av en hiss i efterhand.

Du hittar ytterligare information om installation av hiss i efterhand och om att ansöka om understöd via länken som finns nere på sidan.

Tillgänglighetsunderstöd

Vasa stad beviljar föreningar, sammanslutningar och mindre företag tillgänglighetsunderstöd för förbättring av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler. Understödet kan också beviljas husbolag för undanröjande av ett rörelsehinder som gör det möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

Tillgänglighetsunderstödet är högst 30 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet eller högst 3000 euro.

Ytterligare information om tillgänglighetsunderstödet och ansökan finns i länken nere på sidan.

Boenderådgivning

Boenderådgivarna i Vasa stad kan hjälpa i många situationer som rör boendet. Boenderådgivningen är avgiftsfri och du kan med låg tröskel be boenderådgivarna om hjälp bl.a. i följande situationer:

 • bostadssökning och -skötsel
 • kartläggning av servicebehov och handledning av service riktad till seniorer
 • kundbesök hos samarbetsparter och hemma hos kunden vid behov

Ytterligare information om boenderådgivning och dess kontaktuppgifter finns nere på sidan via länken.