Förbigå menyn

Tillgänglighetsunderstöd

Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler.

Syftet med tillgänglighetsunderstödet är att förbättra tillgängligheten i Vasa stad. Tillgänglighetsunderstöd kan beviljas föreningar, samfund och mindre företag med Vasa som verksamhetsort. Understöd beviljas för sådana åtgärder som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel och syn samt rörelsehinder att ta sig till, röra sig och verka i service- och verksamhetslokaler hinderfritt. Vid beviljandet av understöd fästs uppmärksamhet vid lokalernas tillgänglighet i dess helhet.

Tillgänglighetsunderstödet är högst 30 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet eller högst 3 000 €.

Understöd kan beviljas exempelvis för följande åtgärder:

  • byggande av ramper/tröskelramper
  • sänkning av trösklar
  • avlägsnande av trappsteg
  • breddning av dörrar
  • installation av räcken och
  • automatisering av ytterdörrar

Ansökning av understöd

Understöd ska ansökas hos Vasa stads fastighetssektor på blanketten för ansökan om tillgänglighetsunderstöd.

Ansökan om tillgänglighetsunderstöd

Utbetalning av understöd

Utbetalningen av understödet ansöks med en ansökan om utbetalning hos Vasa stads fastighetssektor.

Utbetalningsansökan

Ta kontakt