Förbigå menyn

Tillgänglighetsunderstöd

Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler. Understödet kan också beviljas husbolag för undanröjande av rörelsehinder så att det blir möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

Syftet med tillgänglighetsunderstödet är att förbättra tillgängligheten i Vasa stad. Tillgänglighetsunderstöd kan beviljas föreningar, samfund och mindre företag med Vasa som verksamhetsort. Understöd beviljas för sådana åtgärder som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel och syn samt rörelsehinder att ta sig till, röra sig och verka i service- och verksamhetslokaler hinderfritt. Vid beviljandet av understöd fästs uppmärksamhet vid lokalernas tillgänglighet i dess helhet.

Tillgänglighetsunderstödet är högst 30 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet eller högst 5 000 €.

I sådana specialfall där totalkostnaderna uppgår till över 40 000 euro och tillgänglighetsreparationerna är exceptionellt omfattande och det fästs särskild uppmärksamhet vid tillgängligheten som helhet, kan det enligt prövning beviljas 10 000 euro i tillgänglighetsunderstöd.

Sökanvisning för tillgänglighetsunderstöd (pdf).

Reparationsåtgärder som understöds

Understöd kan beviljas exempelvis för följande åtgärder:

 • byggande av ramper/tröskelramper
 • sänkning av trösklar
 • avlägsnande av trappsteg
 • breddning av dörröppningar
 • installation av räcken
 • automatisering av ytterdörrar
 • mobilbaserat eller digitalt låssystem i ytterdörren (som en del av automatisering av ytterdörren eller breddning av dörröppningar)
 • effektivering av belysningen vid entrén och/eller installation av rörelsedetektor
 • utvidgning av hiss/hisschakt uppåt eller nedåt till exempelvis gemensamma utrymmen, utökning av dörröppningar på våningsplan, omändring av hissars svängdörrar till automatiska gliddörrar
 • installation av induktionsslinga
 • andra motsvarande åtgärder.

Ansökning av understöd

Understöd ska ansökas hos Vasa stads fastighetssektor på blanketten för ansökan om tillgänglighetsunderstöd.

Ansökan om tillgänglighetsunderstöd

Utbetalning av understöd

Utbetalningen av understödet ansöks med en ansökan om utbetalning hos Vasa stads fastighetssektor.

Utbetalningsansökan

Ta kontakt