Förbigå menyn

Åldersvänlig stad

Vasa stad har förbundit sig vid att främja åldrande människors delaktighet i sina sammanslutningar, utveckla åldersvänliga bostadsmiljöer samt följa upp och värdera sin åldersvänlighet.​

Stadens åldersvänlighet följs upp och rapporteras om som en del av stadens välfärdsberättelse och -plan 2023–2027 i avsnittet om seniorer. Planen för att stödja den äldre befolkningen och Åtgärdsprogrammet för åldersvänlighet 2020–2025 är fortfarande i kraft och staden följer upp och rapporterar om dem till de delar som åtgärderna avviker från välfärdsplanen och den ansvariga enheten finns kvar inom Vasa stad och inte har överförts till Österbottens välfärdsområde i och med social- och hälsovårdsreformen. Åtgärdernas förverkligande följs årligen upp.

Vasa stad är medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s Åldersvänliga städer och gemenskapens nätverk sedan våren 2021.

WHO Global Network Of Age-Friendly Cities And Communities Needs Your Feedback

Ta kontakt