Förbigå menyn

Åldersvänlig stad

Vasa stad har förbundit sig vid att främja åldrande människors delaktighet i sina sammanslutningar, utveckla åldersvänliga bostadsmiljöer samt följa upp och värdera sin åldersvänlighet.​

För främjandet av stadens åldersvänlighet har ett Åtgärdsprogram för åldersvänlighet 2020-2025 gjorts upp som utförs i nära samarbete mellan stadens sektorer och äldreråd. Programmets förverkligande följs årligen upp.

Vasa stad är medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s Åldersvänliga städer och gemenskapens nätverk sedan våren 2021.

WHO Global Network Of Age-Friendly Cities And Communities Needs Your Feedback

Ta kontakt