Förbigå menyn

Tillfällig användning i Travdalen

Tillfällig användning kommer att vara en integrerad del av utvecklingen av Travdalen i dess helhet och av skapandet av områdets identitet. Samtidigt blir området mer miljövänligt, estetiskt och funktionellt trivsamt. Öppet anmälningsförfarande på gång 14.8-13.9.2020.

Våren 2021 ska vissa områden i Travdalen öppnas för alla stadsbor och olika aktörer från tredje sektorn. Dessa områden kan ses mer i detalj på bilden nedan. Målet är att låta människor utveckla området och lära känna området och därmed också involvera dem. Även om byggprocessen i Travdalen är lång är det viktigt för Vasa stad att området kan ta form och användas av stadsborna redan under byggnadsfasen. Tillfällig användning kommer att vara en integrerad del av utvecklingen av Travdalen i dess helhet och av skapandet av områdets identitet. Samtidigt blir området mer miljövänligt, estetiskt och funktionellt trivsamt. Från första början har staden önskat att området ska bli en gemenskapsinriktad, mångsidig och intressant plats att bo och spendera tid på. Tillfällig användning har också en stark koppling till stadens strategi, som bland annat betonar utveckling tillsammans med stadsborna.

Tillfällig användning är, som uttrycket antyder, en tillfällig aktivitet i ett område som ännu inte har bebyggts, mer ingående definierat som användning av lediga områden eller byggnader för ett annat syfte än deras primära användningsändamål. Stadsutveckling ända från gräsrotsnivå är ett sätt att möta framtidens utmaningar och behov. Många exempel från både Finland och den övriga världen stöder tillfällig användning som en del av stadsutveckling och experimentell kultur. Tidigare bildades tillfällig användning främst utan planering genom mer informella rutter men nu har den också börjat inkluderas i den formella planeringsprocessen. Den passar ihop med områdets utvecklingsfaser, eftersom de processer som berör planering och genomförande av områden alltid tar sin tid.

Tanken med tillfällig användning är att staden gör områdena tillgängliga för olika aktörer inom tredje sektorn, ingår avtal med dem och dessa aktörer kommer att ansvara för genomförandet av aktiviteterna och även för underhållet av det egna området. Det befintliga underlaget ska utnyttjas vid genomförandet av eventuella kommande konstruktioner för tillfällig användning och permanenta konstruktioner ska inte byggas. Tillfälliga, flyttbara konstruktioner är tillåtna om aktören själv kan ta hand om dem. Staden är inte involverad i byggandet av konstruktionerna, utformningen eller skötseln av området. Den tillfälliga användningen ska vara en lågtröskelaktivitet, där olika aktörer också kan hitta varandra, samarbeta och bilda nya typer av nätverk. En del av det tillfälliga användningsområdet förblir ett parkliknande område. Särskilt lämpliga för området är olika aktiviteter relaterade till sport, kultur och till exempel stadsodling samt pop-up-aktiviteter som eventuellt kan genomföras i en annan del av området i framtiden. På det område som är avsett för tillfällig användning kommer byggandet att starta uppskattningsvis under åren 2026-2035, då aktiviteterna kommer att få ge rum för byggandet.

Ansökningsprocessen för tillfällig användning är i två steg:

1. Öppet anmälningsförfarande 14.8-13.9.2020
2. Gemensam brainstormningsfas i Maptionnaire 16.9-13.11.2020     https://app.maptionnaire.com/sv/9240/

I första skedet kartläggs intresserade och aktörer inom tredje sektorn kan anmäla sig till Oliver Schulte-Tigges via e-post: oliver.schulte-tigges@vaasa.fi. Meddelandet ska innehålla kontaktinformation och en kort beskrivning av vilken typ av aktivitet ni vill genomföra i området. Dessutom är det bra att berätta hur det praktiska genomförandet är tänkt. Staden kan i detta skede genomföra en gallring, om aktiviteten inte anses vara lämplig på området.

I andra skedet kommer de kandidater som går vidare att kunna komma med idéer tillsammans med hjälp av applikationen Maptionnaire. Maptionnaire är ett kartbaserat undersökningsverktyg som gör det möjligt för aktörerna att samarbeta i realtid för att planera ett tillfälligt användningsområde genom att svara på frågor och göra anteckningar på en kartbild. Dessutom är det till exempel möjligt att lägga till bilder. Staden har också beaktat att inte alla nödvändigtvis har tillgång till Maptionnaire. I det här fallet har de möjlighet att skicka sina förslag via e-post, mer information om detta kommer senare. Detta följs av förhandlingsfasen och ingående av avtal med lämpliga aktörer.

Ta kontakt