Förbigå menyn

Köpingsstranden (ak1119)

I Köpingsområdet i Lillkyro vid Kyro älvs strand i sydöstra delen av Vasa finns ett område som ska detaljplaneras. Området består av 7 fastigheter och är cirka 4,2 hektar stort. Planområdet gränsar till gällande detaljplaneområden i sydöst och sydväst.

Med detaljplanen strävar man efter att bevara älvdalsområdets enhetliga intryck och särdrag. Byggandet bör vara återhållsamt och landskapsmässigt passa in i det intressanta älvdalsområdet.

Området bör också utvecklas på ett sätt som stämmer överens med naturtyperna där och alla värdefulla element i området bör beaktas, såsom olika livsmiljöer. I synnerhet det område som har anvisats som Kyro älvs strandzon (VL-1) i delgeneralplanen bör utvecklas så att ängsrutan, som lever där och som har klassificerats som värdefull, har tryggade växtförhållanden och så att de inte äventyras i markanvändningen i området.

  1. Aktuell 4.5.2021

  2. PDB 10–24.6.2021

  3. Godkänd 13.6.2022