Förbigå menyn
Reinkadun alueen asemakaavaehdotus

Reinsgatans område (ak1092)

Planändringsområdet är beläget öster om Wärtsiläs teknologicenter Smart Technology Hub som planeras i Vasklot. Området som planläggs är i den gällande detaljplanen kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. I generalplanen är området reserverat för arbetsplatser och industriverksamhet som inte medför miljöstörningar. Målet är att anvisa byggrätt för verksamhetslokals-, industri- och lagerbyggande, som betjänar verksamheten i hamnen och företagsverksamheten på närområdena. Strävan med planändringen är att göra det möjligt att bygga ett logistikcenter i anslutning till Wärtsiläs teknologicenter. Mellan teknologi- och logistikcentren behövs en väderskyddad passage och i anslutning till det undersöks i detaljplanen möjligheten att stänga av Industrigatan för genomfartstrafik på avsnittet Reinsgatan-Karlavägen.

Kvarters- och tomtgränser samt trafikområden på området justeras. Med detaljplanen anvisas inget byggande på de nuvarande grönområdena men en del av de nya gatuområdena kan delvis behöva gå via dem.

Strävan med planändringen är att möjliggöra de trafikregleringar som har planerats vid beredningen av delgeneralplanen för Vasklot och detaljplanen för Smart Technology Hub. Ett mål är att skilja åt trafiken till Finska Sockers område från den tunga trafiken till hamnen och industriområdet. Ytterligare ett mål är att förbättra lättrafik- och kollektivtrafikförbindelserna till Finska Sockers område.

 

Kvarters- och tomtgränser samt trafikområden på området justeras. Med detaljplanen anvisas inget byggande på de nuvarande grönområdena men en del av de nya gatuområdena kan delvis behöva gå via dem.

Strävan med planändringen är att möjliggöra de trafikregleringar som har planerats vid beredningen av delgeneralplanen för Vasklot och detaljplanen för Smart Technology Hub. Ett mål är att skilja åt trafiken till Finska Sockers område från den tunga trafiken till hamnen och industriområdet. Ytterligare ett mål är att förbättra lättrafik- och kollektivtrafikförbindelserna till Finska Sockers område.

 

  1. Aktuell 13.3.2019

  2. PDB 22.8-6.9.2019

  3. Godkänd 23.3.2020

Tilläggsinformation