Förbigå menyn
Syömässä

Livsmedelsövervakning

Livsmedelstillsynen vid Vasa stads miljöavdelning övervakar på samarbetsområdet Vasa-Laihela alla livsmedelsproduktionens skeden från primärproduktion till överlåtelse till konsumenten.

Livsmedelstillsynens mål är att säkerställa säkerheten i fråga om livsmedel, livsmedelsbehandling och annan livsmedelsverksamhet samt att livsmedelsbestämmelserna följs och kvaliteten uppfylls.

Livsmedelstillsynen i Vasa handleder och ger råd till både företagare och kommuninvånare och utövar tillsyn över livsmedelsverksamheten, från import till servering, i verksamhetsområdet.  Kontakta livsmedelstillsynen när:

 • du grundar en livsmedelsverksamhet eller väsentligt ändrar en redan registrerad livsmedelsverksamhet
 • du avslutar eller avbryter en livsmedelsverksamhet
 • du grundar eller avslutar en anläggningsverksamhet
 • företagaren byts
 • du säljer eller serverar livsmedel från en mobil livsmedelslokal
 • du vill anmärka på ett livsmedels kvalitet, verksamheten eller förhållandena i en livsmedelslokal
 • du misstänker att du har fått en matförgiftning

Övervakning

Inspektioner i livsmedelslokaler utförs enligt en plan eller vid behov, till exempel på basis av ett klagomål. Oiva-rapporten, som publiceras på internet på webbplatsen www.oivahymy.fi, utgörs av planenliga inspektionsberättelser. Företaget ska placera Oiva-rapporten i närheten av ingången på en plats som är synlig för kunderna.

Oiva-rapporten anger inspektionens resultat. Vid inspektionen bedöms delområden och bedömningsskalan är fyrgradig, A–D.  Inspektionens helhetsresultat avgörs av det svagaste vitsordet. Delområdena är till exempel egenkontroll, lokalernas skick, renhållning, personalens arbete och utbildning, temperaturkontroll och information som ska ges till kunderna. De Oiva-bedömningsanvisningar som ska användas vid inspektionerna finns på Livsmedelsverkets webbplats: Gå till kontrollanvisningar.

Om missförhållanden observeras vid inspektionerna ges företagarna handledning och råd, samt vid behov uppmaningar. Vid uppmaningar ges en tidsfrist inom vilken saken ska åtgärdas, och därefter utförs en ny inspektion av objektet. Om det vid den uppföljande inspektionen observeras att missförhållandena inte har korrigerats överväger man vid behov att inleda administrativa tvångsmedel.

Som en del av den regelbundna tillsynen och för tillsyn av egenkontroll kan livsmedelstillsynen ta livsmedelsprover av livsmedelstillsynsobjekt.  Livsmedelstillsynen kan göra provtagningsprojekt eller andra motsvarande projekt. Livsmedelstillsynen handleder också studerandes lärdomsprov, och kan göra ett tillsynsprojekt i anslutning till det.

Planerar du att inleda livsmedelsverksamhet?

Planerar du att starta eller väsentligt ändra livsmedelsverksamhet? Gör så här:

 1. Säkerställ att lokalerna lämpar sig för den planerade livsmedelsverksamheten.
 2. Säkerställ att du har alla bilagor du behöver och att allt annat är i skick, som till exempel:
  – en Suomi.fi-fullmakt som gäller det företag för vars räkning du vill göra anmälan,
  – uppgifter om verksamheten, var den är belägen, dess omfattning och art,
  – planritning över livsmedelslokalen (ska bifogas i anmälan).
  – mer information här: ilppa.fi.
 3. Lämna en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.
 4. Vänta på handläggningen av anmälan.
 5. Gör egenkontroll.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

I fråga om inledande av en ny livsmedelsverksamhet ska livsmedelsföretagaren för registrering av verksamheten lämna en anmälan om livsmedelsverksamhet till livsmedelstillsynen. Även i fråga om en väsentlig ändring av en redan registrerad verksamhet ska en anmälan lämnas. Anmälan ska göras senast fyra veckor före inledandet av verksamheten eller en väsentlig ändring av verksamheten och den kan göras elektroniskt på adressen ilppa.fi.

Anmälan är i kraft tillsvidare, till dess att verksamheten avslutas. Om livsmedelsverksamheten avslutas eller avbryts ska det anmälas till livsmedelstillsynen. Också en anmälan om avslutande eller avbrytande kan göras elektroniskt på adressen ilppa.fi.

Om verksamhetsutövaren vid tillsynsobjektet byts ska den tidigare utövaren lämna en anmälan om avslutande till livsmedelstillsynen, och den nya utövaren ska lämna en anmälan om inledande av livsmedelsverksamhet för registrering av verksamheten.

Det rekommenderas att anmälningarna görs på adressen ilppa.fi, men om det inte av någon anledning lyckas är det inte ett problem. Du kan också fylla i blanketten nedan och skicka den till oss per e-post.

Obs! Till anmälan ska en planritning bifogas.

Blanketter:

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Anmälan om avslutande av livsmedelsverksamhet

Kommer du till Vasa eller Laihela för att tillfälligt sälja eller servera livmedel?

Om du har en registrerad mobil livsmedelslokal i någon annan kommuns tillsynsområde och du är på väg till Vasa för att sälja livsmedel, välkommen!

Gör en underrättelse till livsmedelstillsynen senast fyra vardagar före den planerade försäljningen.

Du kan göra underrättelsen elektroniskt via den klickbara knappen i övre högra hörnet eller via följande blankett:

Företagarens underrättelse om försäljning i en mobil livsmedelslokal

Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa

Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa är i riksomfattande bruk.  I ilppa-tjänsten kan man i fråga om de flesta verksamheter på livsmedels- och hälsoskyddsområdet anmäla om

 • inledande
 • väsentlig förändring
 • avslutande
 • byte av företagare

Sådana verksamheter är till exempel servering och försäljning av livsmedel, bageriverksamhet och regelbunden utomhusförsäljning (t.ex. torgförsäljning). Från ilppa hanteras informationen elektroniskt.  På motsvarande sätt får livsmedelsföretagarna se sina egna uppgifter i ilppa-tjänsten.

Livsmedelsverket svarar för ilppa-tjänstens tekniska upprätthållande. Läs mer om ilppa-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsövervakningens kontaktuppgifter

Livsmedelstillsynens gemensamma e-post

Vasa stads miljöavdelning