Förbigå menyn
Syömässä

Livsmedelsövervakning

Tillsynen täcker alla skeden av livsmedelsproduktionen från primärproduktionen ända till överlåtelsen till konsumenten.

Livsmedelsövervakningen syftar till att trygga livsmedelssäkerheten och en säker livsmedelshantering samt att säkerställa en god hälsomässig livsmedelskvalitet och annan kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna.

Tillsynen gäller kraven på livsmedlen och på produktionen, distributionen och försäljningen av dem samt marknadsföringen av livsmedel:

  • du inrättar en livsmedelslokal eller väsentligt ändrar dess nuvarande verksamhet
  • du stänger en livsmedelslokal eller aktören byts
  • du inrättar en anläggning eller aktören byts
  • du säljer eller bjuder ut livsmedel från en mobil livsmedelslokal
  • du vill anmärka på ett livsmedels kvalitet eller en livsmedelslokals verksamhet
  • du misstänker att du har blivit matförgiftad

Övervakning

Inspektionerna i affärerna och restaurangerna utförs enligt systemet Oiva och rapporterna över inspektionerna publiceras på internet på adressen oivahymy.fi. Företaget bör placera rapporten i närheten av sin ingång på en för kunderna synlig plats.

Om brister upptäcks vid inspektionerna, uppmanas företagarna till förbättringar inom en viss tid. Om det ännu vid en ny inspektion kommer fram att olägenheterna inte har avhjälpts, vidtas vid behov förvaltningsmässiga tvångsmedel.

Livsmedelsövervakningen kan inbegripa i den regelbundna tillsynen och livsmedelsprover kan tas på livsmedelsövervakningsobjekt för att granska egenkontrollen. Också bagerierna och anläggningarna inom bl.a. fisk-, mjölk- och köttbranschen har tagits med i systemet Oiva år 2015.

Anmälan om livsmedelslokal

Nya livsmedelslokaler eller objekt där väsentliga ändringar görs bör meddelas tillsynsmyndigheten. Anmälan om livsmedelslokal ska göras senast fyra veckor innan verksamheten börjar eller väsentlig ändring av verksamheten. Anmälan är i kraft tillsvidare tills verksamheten avslutas. Väsentliga ändringar, avbrytningar samt avslutanden av verksamheten ska anmälas till den lokala livsmedelsövervakningen. Även byte av verksamhetsidkare vid tillsynsobjekt ska anmälas.

Vid tillfälliga evenemang med livsmedelsförsäljning på samarbetsområdet ska verksamhetsidkaren tillkännage den lokala myndigheten om sin ankomst minst fyra (4) vardagar innan försäljningen inleds.

Blanketter:

Anmälan om livsmedelsverksamhet 2023

Anmälan om avslutande av livsmedelsverksamhet 2023

Företagarens underrättelse om försäljning i en mobil livsmedelslokal

Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa

Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa är nu i riksomfattande bruk. I ilppa-tjänsten kan man göra anmälan om de flesta till livsmedel och hälsoskyddet hörande verksamheter, så som

  • inledande av
  • väsentlig ändring av
  • avslutande av
  • byte av verksamhetsidkare

Sådana verksamheter kan bl.a. vara servering och försäljning av livsmedel, bagerier samt regelbunden utomhusförsäljning (ex. torgförsäljning). Anmälningens information skickas elektroniskt från ilppa till den lokala tillsynsmyndigheten, där informationen behandlas. På motsvarande sätt kan verksamhetsidkare se sin egen information i ilppa-tjänsten.

Livsmedelsverket ansvarar för det tekniska underhållet av ilppa-tjänsten. Läs mer om ilppa-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsövervakningens kontaktuppgifter

Livsmedelstillsynens gemensamma e-post

Vasa stads miljöavdelning