Förbigå menyn
Vesihana

Övervakning av hushållsvatten

Hushållsvattnets kvalitet följs regelbundet upp i enlighet med ett kontrollundersökningsprogram som gemensamt utarbetats av vattenverket och övervakningsmyndigheten.

Provtagningsmängderna är baserade på vattenförbrukar- eller leveransmängderna. Också i fråga om livsmedelslokaler och inkvarterings- och samlingslokaler med egen hushållsvattenbrunn övervakas hushållsvattnet. För undersökningar av privata hushållsvattenbrunnar svarar brunnens ägare.

Hälsoskyddsmyndigheten ger anvisningar om tagandet av vattenprover och vid behov anvisningar om rengöring eller iståndsättning av brunnar.

Kontaktuppgifter till hushållsvattensövervakningen