Förbigå menyn

Anmälan om misstanke om matförgiftning

Vid misstanke om insjuknande eller olägenhet är det viktigt att livsmedelstillsynen får information om det skedda så snabbt som möjligt.

En utövare av livsmedelsverksamhet ska göra en anmälan till kommunens livsmedelstillsyn om utövaren misstänker att ett sålt eller serverat livsmedel har orsakat matförgiftning, en allergisk reaktion eller någon annan olägenhet. En kund kan också göra en anmälan om misstanke om insjuknande eller olägenhet, t.ex. misstanke om matförgiftning, till livsmedelstillsynen vid stadens miljöavdelning.

Med matförgiftning avses förgiftning eller smitta som fåtts från mat eller hushållsvatten. Upphovet till matförgiftningar är ofta bakterier eller virus eller toxiner som producerats av dessa. Dessutom kan parasiter, giftiga växter, djur eller svampar samt kemiska ämnen orsaka matförgiftning.

Aktör inom livsmedelsbranschen

Om en aktör inom livsmedelsbranschen får kännedom om en misstanke, eller själv misstänker, att serverad mat eller ett sålt livsmedel har orsakat matförgiftning, en allergisk reaktion eller någon annan hälsorisk, ska livsmedelstillsynen genast meddelas. Anmälan ska göras, även om bara en person har insjuknat.

Anmälan kan göras elektroniskt i ilppa-tjänsten (länk).

Vid misstanke, gör så här:

  1. Ta reda på av kunden vad denna har ätit och när.
    – Du kan anvisa kunden att själv göra en anmälan i ilppa.fi-tjänsten
  2. Gör en anmälan till livsmedelstillsynen om det skedda.
  3. Ta livsmedelsprover
    Ta livsmedelsprover för eventuella undersökningar och förvara dem i kylskåp eller frys. En tillräcklig provmängd är cirka 200–300 g/mat eller råvara. Provet läggs i ett rent kärl eller till exempel en fryspåse som märks med livsmedlets namn, tillverknings- och provtagningsdatum. Livsmedelstillsynen beslutar om undersökning av proverna. Undersökningar av prover i samband med misstanke är kostnadsfria för aktören.
  4. Vidta de åtgärder som behövs, som t.ex. att kontrollera livsmedlens hållbarhetsförhållanden, utrymmenas renhet osv.

Vid behov får du mer information från livsmedelstillsynen.

Kund

Om du misstänker att du har fått matförgiftning t.ex. på en restaurang är det viktigt att du anmäler det. På så sätt kan du förhindra att någon annan får matförgiftning. Du kan också ta kontakt om du har något att anmärka på kvaliteten av ett livsmedel som du köpt, på en misstänkt olägenhet eller observation i en livsmedelsverksamhet eller -lokal. Livsmedelstillsynen undersöker objektet för anmälan och övervakar vid behov fortsatta åtgärder.

Anmälan kan göras till livsmedelstillsynen vid Vasa stads miljöavdelning elektroniskt, per telefon, genom ett besök på plats eller via e-post (elintarvikevalvonta@vaasa.fi).

En elektronisk anmälan kan göras på webbplatsen ilppa.fi.

Livsmedelstillsyns kontaktuppgifter

Vasa stads växel

Gemensam e-mailadress till hälsoskyddet

Vasa stads miljöavdelning