Förbigå menyn

Kulturunderstöd

Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag eller verksamhetsbidrag (1- och 3-årigt).

Ansökningstiden för kulturunderstöden är 1.–31.1.2023.

Inlämning av ansökningar

Den ansökningstiden för kulturunderstöden är 1.–31.1.2023. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400.

Kom ihåg att kolla principer för beviljande av kulturunderstöd innan du fyller i ansökan.

Ansökning av understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du bl.a.:

 • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning
 • kontonumret i IBAN-format
 • föreningens registreringsår, FO-nummer eller registernummer
 • föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande året
 • föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
 • privata personer: cv

Instruktioner för registrering

Utbetalning av understöd

Understödet betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit laga kraft och då understödsmottagaren har skickat de handlingar som understödsbeviljaren förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos understödsmottagaren och fordringarna kvittas från det understöd som ska utbetalas.

Principer för beviljande av kulturunderstöd

 • Den sökande ska ha Vasa som hemort
 • Understöd kan beviljas till privatpersoner och konstnärer, arbetsgrupper, föreningar och sammanslutningar
 • Understöd kan beviljas som
  – projektbidrag
  – verksamhetsbidrag
 • Den sökande ska i sin ansökan framlägga en tydlig verksamhetsplan och en realistisk kostnadsberäkning.
 • Understödsmottagaren ska lämna in en skriftlig utredning gällande det erhållna understödet senast i slutet av april (30.4) följande år. Om en utredning inte lämnas in, återkrävs det utbetalda understödet.
 • Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd ansöks, ska det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen skickas. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska skickas då de är färdiga. Understöd betalas endast ut mot fullständiga ansökningshandlingar (verksamhetsplan, budget, föregående års bokslutshandlingar).
 • Understödsmottagaren
  – nämner beviljaren av understödet i sitt marknadsföringsmaterial och dyl.
  – anmäler sitt evenemang eller tillfälle till stadens evenemangskalender
 • Understöd beviljas inte om den sökande får understöd från någon annan förvaltning inom staden för samma objekt.
 • Ansökningar som inlämnats för sent behandlas inte.
 • Kultursektionen kan årligen besluta om eventuella årsvisa särskilda tyngdpunkter
 • Kulturunderstöd beviljas inte för:
  • resekostnader (exkl. kulturutbyte till Umeå)
  • grundexamina, att delta i föredrag, föreläsningar, seminarier eller kurser
  • religiösa och partipolitiska tillställningar
  • slutna tillställningar
  • alkohol-, livsmedels- och måltidskostnader
  • verksamhet som sker utanför Vasa (exkl. kulturutbyte till Umeå)
  • samma privatperson eller konstnär två kalenderår i följd

Projektbidrag

Man kan ansöka projektbidrag för kulturverksamhet av projektnatur, för professionellt konstnärligt arbete eller för arrangemang av för allmänheten öppna kultur-och konstevenemang i Vasa, vilka ökar delaktighet och samhörighet samt för stadsdelsevenemang. Summa som kultursektionen beviljar varierar mellan 300-2500 euro.

Verksamhetsbidrag

Kultursektionen kan bevilja verksamhetsbidrag (för ett år) för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa.

För ansökan behöver man tillägga föreningens:
– tydlig verksamhetsplan
– budget
– föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

***
Ett 3-årigt verksamhetsbidrag kan sökas året 2022.

Bidraget är för föreningar som har en stark vilja att utveckla sin verksamhet samt en tydlig utvecklingsplan för tre år. Beslutet gäller år 2022-2024.

Nyttan med 3-åriga modellen:
– med hjälp av understödets utvecklingsskyldighet föra aktörens verksamhet starkare framåt
– stöd för en längre tidsperiod säkerställs och möjlighet att systematiskt utveckla verksamheten
– en eventuell höjning av understödet
– ett intensivare partnerskap med stadens kulturtjänster, kultursektion och föreningar

I samband med ansökan behöver man
– en tydlig utvecklingsplan om hur föreningen tänker utveckla verksamheten under 3 år
– av föreningen behövs för en treårsperiod en årlig, riktgivande verksamhetsplan och budget
– föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

Årligen ska föreningen och kulturchefen ha en diskussion om hur utvecklingsplanen har gått och om det har kommit möjliga förändringar. Föreningen behöver inte söka understöd varje år, men måste årligen skicka bokslut och verksamhetsberättelsen till kulturchefen.

Föreningen har möjligheten utöver ekonomisk stöd, får stöd med  lokaler; dvs. stadshuset, Kulturhuset Fanny eller Dramasalen.

Årets kulturgärning i Vasa

Vasa stad delar årligen ut priset Årets kulturgärning i Vasa. Priset delas ut för verksamhet under år 2022. Stadsborna kan föreslå vem som ska få priset senast 31.1.2023.

Med priset uppmärksammas en kulturgärning som en privatperson eller en grupp gjort år 2022 och som genom sin existens eller verksamhet har utvecklat stadens kulturliv eller gjort det mångsidigare.

Värdet på priset Årets kulturgärning i Vasa är 2 000 euro.

Du kan lämna in ditt förslag med motiveringar senast 31.1.2023 per e-post jenni.niemi@vaasa.fi

Mera information

 • Kultur- och samfundsservice