Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kulturunderstöd

Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag.

Ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för och sättet att ansöka om Vasa stads understöd ändras från och med år 2021. Den nya ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400. Utöver dessa serviceenheter får Vasabor som är över 65 år också hjälp med att göra en ansökan vid Seniorcentrets nätpunkten Senjor (tidsbeställning tfn 040 559 5298).

Ansökning av understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du bl.a.:

 • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning
 • kontonumret i IBAN-format
 • föreningens registreringsår, FO-nummer eller registernummer
 • föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande året
 • föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
 • privata personer: cv

Instruktioner för registrering

Utbetalning av understöd

Understödet betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit laga kraft och då understödsmottagaren har skickat de handlingar som understödsbeviljaren förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos understödsmottagaren och fordringarna kvittas från det understöd som ska utbetalas.

Principer för beviljande av kulturunderstöd

 • Den sökande ska ha Vasa som hemort
 • Understöd kan beviljas till privatpersoner och konstnärer, arbetsgrupper, föreningar och sammanslutningar
 • Understöd kan beviljas som
  – projektbidrag
  – stadskulturbidrag
  – verksamhetsbidrag
 • Den sökande ska i sin ansökan framlägga en tydlig verksamhetsplan och en realistisk kostnadsberäkning.
 • Understödsmottagaren ska lämna in en skriftlig utredning gällande det erhållna understödet senast i slutet av april (30.4) följande år. Om en utredning inte lämnas in, återkrävs det utbetalda understödet.
 • Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd ansöks, ska det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen skickas. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska skickas då de är färdiga. Understöd betalas endast ut mot fullständiga ansökningshandlingar (verksamhetsplan, budget, föregående års bokslutshandlingar).
 • Understödsmottagaren
  – är vid behov beredd att uppträda på tillställningar som staden ordnar.
  – nämner beviljaren av understödet i sitt marknadsföringsmaterial och dyl.
  – anmäler sitt evenemang eller tillfälle till stadens evenemangskalender
 • Understöd beviljas inte om den sökande får understöd från någon annan förvaltning inom staden för samma objekt.
 • Ansökningar som inlämnats för sent behandlas inte.
 • Kultursektionen kan årligen besluta om eventuella årsvisa särskilda tyngdpunkter
 • Kulturunderstöd beviljas inte för:
  • resekostnader
  • grundexamina eller lärdomsprov
  • religiösa och partipolitiska tillställningar
  • slutna tillställningar
  • föredrag, föreläsningar, seminarier och kurser
  • alkohol-, livsmedels- och måltidskostnader
  • verksamhet som sker utanför Vasa
  • samma privatperson eller konstnär två kalenderår i följd

Projektbidrag

Man kan ansöka projektbidrag för kulturverksamhet av projektnatur eller för konstnärligt arbete. Summa som kultursektionen kan bevilja varierar mellan 300-2500.

Stadskulturbidrag

Man kan ansöka stadskulturbidrag för arrangemang av för allmänheten öppna kultur-och konstevenemang i Vasa, vilka ökar delaktighet och samhörighet samt för stadsdelsevenemang.

Verksamhetsbidrag

Kultursektionen kan bevilja verksamhetsbidrag för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa.

År 2021 kan man inte ansöka verksamhetsbidrag för tre år, utan bara ett år.

För ansökan behöver man tillägga föreningens:
– tydlig verksamhetsplan
– budget
– föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

***
Från början av 2019 har föreningar en möjlighet att ansöka ett 3-årigt verksamhetsbidrag. Bidraget är för föreningar som har en stark vilja att utveckla sin verksamhet samt en tydlig utvecklingsplan för tre år. Beslutet gäller år 2019-2021.

Nyttan med 3-åriga modellen:
– med hjälp av understödets utvecklingsskyldighet föra aktörens verksamhet starkare framåt
– stöd för en längre tidsperiod säkerställs och möjlighet att systematiskt utveckla verksamheten
– en eventuell höjning av understödet
– ett intensivare partnerskap med stadens kulturtjänster, kultursektion och föreningar

I samband med ansökan behöver man speciellt
– av föreningen behövs för en treårsperiod en årlig, riktgivande verksamhetsplan och budget
– en tydlig utvecklingsplan om hur föreningen tänker utveckla verksamheten under hela understödsperioden samt hurdana utvecklingsåtgärder som ska göras på årsnivå

Årets kulturgärning i Vasa

Vasa stad delar under våren ut priset Årets kulturgärning i Vasa. Priset delas ut för verksamhet under år 2020. Stadsborna kan föreslå vem som ska få priset senast 28.2.2021.

Värdet på priset Årets kulturgärning i Vasa är 2 000 euro och ersätter Kulturpriset och stipendiet Ung kulturutövare som delades ut tidigare. Priset delades ut första gången ifjol.

Med priset uppmärksammas en kulturgärning som en privatperson eller en grupp gjort år 2020 och som genom sin existens eller verksamhet har utvecklat stadens kulturliv eller gjort det mångsidigare.

Du kan lämna in ditt förslag med motiveringar senast 28.2.2021 per e-post sanna.bondas@vaasa.fi.

Mera information