Förbigå menyn

Kulturunderstöd

Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag eller verksamhetsbidrag (1- och 3-årigt).

Ansökningstiden för kulturunderstöden är 1.–30.11.2023.

OBS! 
Trots att du ansöker om kulturbidrag för år 2024 och kulturaktiviteten genomförs under 2024, ansöker du fortfarande i det elektroniska systemet för år 2023 eftersom ansökningstiden ligger under pågående året 2023.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för 2024 årets kulturunderstöd är 1.–30.11.2023. En ansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet i november.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400.

Kom ihåg att kolla principer för beviljande av kulturunderstöd innan du fyller i ansökan.

Ansökning av understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du bl.a.:

 • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning
 • kontonumret i IBAN-format
 • föreningens registreringsår, FO-nummer eller registernummer
 • föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande året
 • föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
 • privata personer: cv

Instruktioner för registrering

Utbetalning av understöd

Understödet betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit laga kraft och då understödsmottagaren har skickat de handlingar som understödsbeviljaren förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos understödsmottagaren och fordringarna kvittas från det understöd som ska utbetalas.

Principer för beviljande av kulturunderstöd

 • Den sökande ska ha Vasa som hemort
 • Understöd kan beviljas till privatpersoner och konstnärer, arbetsgrupper, föreningar och sammanslutningar
 • Understöd kan beviljas som
  – projektbidrag
  – verksamhetsbidrag
 • Den sökande ska i sin ansökan framlägga en tydlig verksamhetsplan och en realistisk kostnadsberäkning.
 • Understödsmottagaren ska lämna in en skriftlig utredning gällande det erhållna understödet senast i slutet av april (30.4) följande år. Om en utredning inte lämnas in, återkrävs det utbetalda understödet.
 • Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd ansöks, ska det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen skickas. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska skickas då de är färdiga. Understöd betalas endast ut mot fullständiga ansökningshandlingar (verksamhetsplan, budget, föregående års bokslutshandlingar).
 • Understödsmottagaren
  – nämner beviljaren av understödet i sitt marknadsföringsmaterial och dyl.
  – anmäler sitt evenemang eller tillfälle till stadens evenemangskalender
 • Understöd beviljas inte om den sökande får understöd från någon annan förvaltning inom staden för samma objekt.
 • Ansökningar som inlämnats för sent behandlas inte.
 • Kultursektionen kan årligen besluta om eventuella årsvisa särskilda tyngdpunkter
 • Kulturunderstöd beviljas inte för:
  • resekostnader (exkl. kulturutbyte till Umeå)
  • grundexamina, att delta i föredrag, föreläsningar, seminarier eller kurser
  • religiösa och partipolitiska tillställningar
  • slutna tillställningar
  • alkohol-, livsmedels- och måltidskostnader
  • verksamhet som sker utanför Vasa (exkl. kulturutbyte till Umeå)
  • samma privatperson eller konstnär två kalenderår i följd

Projektbidrag

Projektbidrag kan beviljas för projektbaserad kulturverksamhet, för professionellt konstnärligt arbete eller för kultur-, stadsdels- och konstevenemang i Vasa. Evenemang bör vara öppna för allmänheten samt öka delaktighet och samhörighet.  Summan som kultursektionen beviljar varierar mellan 300-2500 euro.

Verksamhetsbidrag

Kultursektionen kan bevilja verksamhetsbidrag (för ett år) för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa.

För ansökan behöver man tillägga föreningens:
– tydlig verksamhetsplan
– budget
– föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

***
3-årigt verksamhetsbidrag

Bidraget är för föreningar som har en stark vilja att utveckla sin verksamhet samt en tydlig utvecklingsplan för tre år.

Nyttan med 3-åriga modellen:
– med hjälp av understödets utvecklingsskyldighet föra aktörens verksamhet starkare framåt
– stöd för en längre tidsperiod säkerställs och möjlighet att systematiskt utveckla verksamheten
– en eventuell höjning av understödet
– ett intensivare partnerskap med stadens kulturtjänster, kultursektion och föreningar

I samband med ansökan behöver man
– en tydlig utvecklingsplan om hur föreningen tänker utveckla verksamheten under 3 år
– av föreningen behövs för en treårsperiod en årlig, riktgivande verksamhetsplan och budget
– föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

Årligen ska föreningen och kulturchefen ha en diskussion om hur utvecklingsplanen har gått och om det har kommit möjliga förändringar. Föreningen behöver inte söka understöd varje år, men måste årligen skicka bokslut och verksamhetsberättelsen till kulturchefen.

Föreningen har möjligheten utöver ekonomisk stöd, får stöd med  lokaler; dvs. stadshuset, Kulturhuset Fanny eller Dramasalen.

Ansökan om hyresbidrag

Kulturaktörer har möjlighet att ansöka om bidrag för hyran för arbetsrum i lokalerna i det före detta Opistotalo. Hyresbidrag för år 2024 söks med en elektronisk blankett. Ansökningstiden är 1–30.11.2023.

Ansökningarna behandlas vid kultursektionens möte i januari och hyresbidragen betalas ut enligt beslutet för hela året. Om bidragstagaren säger upp sitt hyresavtal mitt under året, ska hen återbetala det oanvända bidraget.

Ansökan om hyresstöd ska skickas till registraturen senast den 30 november 2023 till adressen registraturen@vasa.fi.

Ansökan om hyresbidrag

Uppgifter om arbetsrummet

UTBETALNING AV BIDRAG

Bidraget betalas på det bankkonto som den sökande har uppgett efter att myndighetsbeslutet har vunnit laga kraft och bidragstagaren skickat in de handlingar som den som beviljar bidraget förutsätter. Innan bidraget utbetalas granskas det om staden har fordringar hos bidragstagaren och fordringarna kvittas från det bidrag som ska utbetalas.

 

ALLMÄNNA BEVILJANDEGRUNDER

– Den sökande måste ha Vasa som hemkommun.

– Hyresbidrag kan beviljas privatpersoner och konstnärer, arbetsgrupper, föreningar och sammanslutningar.

– Den prövningsbaserat understödda verksamheten ska vara konstnärlig verksamhet eller konstnärligt arbete (arbetsrum) eller gemenskapsinriktad kulturverksamhet (i form av exempelvis evenemang och workshoppar). Hyresbidrag beviljas inte för hobbyverksamhet.

– Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget.

– Den sökande ska i sin ansökan motivera varför Vasa stad borde bevilja den sökande bidrag för hyreskostnader.

– Därtill ska den sökande i sin ansökan uppge de övriga understöd och bidrag som hen fått eller ansökt om och som hen vid tidpunkten för ansökan har kännedom om.

– Försenade ansökningar behandlas inte.

Årets kulturgärning i Vasa

Vasa stad delar årligen ut priset Årets kulturgärning i Vasa. Priset delas ut för verksamhet under år 2023. Stadsborna kan föreslå vem som ska få priset senast 31.1.2024.

Med priset uppmärksammas en kulturgärning som en privatperson eller en grupp gjort år 2023 och som genom sin existens eller verksamhet har utvecklat stadens kulturliv eller gjort det mångsidigare.

Värdet på priset Årets kulturgärning i Vasa är 2 000 euro.

Du kan lämna in ditt förslag med motiveringar senast 31.1.2024 per e-post jenni.niemi@vaasa.fi

Mera information

 • Kulturunderstöd

  Kultur för seniorer

  Kulturverksamheten och kulturtjänsterna​