Förbigå menyn

Råden

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt tre (3) råd.

Råden är organ som stadsstyrelsen utnämner. De väljs för stadsstyrelsens mandatperiod, två år åt gången. Den nuvarande stadsstyrelsens mandatperiod går ut 31.5.2025. I rådens sammansättning beaktas bl.a. att de olika stadsdelarnas invånare blir representerade och därigenom får vasaborna en möjlighet att delta i och påverka stadens beslutsfattande. Bekanta dig närmare med råden och ta kontakt, råden finns till för invånarna.

Råden bevakar intressena hos den grupp de representerar

  • med att ta initiativ,
  • med att ger utlåtanden och
  • med att följa med planering och beslutsfattande.

Genom råden vill man garantera att

  • seniorer,
  • personer med funktionsnedsättning,
  • ungdomar och
  • invandrare får sin röst hörd i Vasa.