Förbigå menyn

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Frans Villanen
Vice ordförande
Stadsstyrelsens representant Frans Villanen
Protokollförare och föredragare Elisabeth Hästbacka
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2021 – 31.5.2023

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Rådet för personer med funktionsnedsättning

 • För att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka, ska kommunstyrelsen inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning,
  där personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer ska ha en tillräcklig representation (kommunallagen § 28). Rådet för personer med funktionsnedsättning har i uppgift att bland annat främja och följa upp verksamheten på olika områden inom kommunalförvaltningen med tanke på personer med
  funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

 • Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare.

Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande

Stadsstyrelsen Ledamoten som representerar stadsstyrelsen fungerar som ordförande.
Stadsstyrelsens välfärdssektion
Stadsmiljönämnden
Direktionen för de tekniska affärsverken
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för fostran och undervisning
Utbildningsnämnden
Kultur- och idrottsnämnden

Ledamoten som representerar stadsstyrelsen fungerar som ordförande. Stadsstyrelsen väljer en vice ordförande bland de ordinarie ledamöter som representerar organ. Fem (5)
ledamöter och ersättare väljs utifrån förslag från organisationerna.

Stadsstyrelsen väljer en (1) ledamot och en personlig ersättare till rådet för personer med funktionsnedsättning och utser den ordinarie ledamoten till ordförande i rådet samt utser representanterna för organisationerna för personer med funktionsnedsättning efter att de övriga organen har kommit med sina förslag till ledamöter i rådet.

Rådets uppgifter

 • Främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna.
  Följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden.
  Följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning.
  Främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden.
  Främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning.
  Följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.
  Att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar.
  Sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat.
  Bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.
  Sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

Tilläggsuppgifter

protokollförare och föredragare tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
tel. 040 095 6221
e-post elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Läs mera om Rådet för personer med funktionsnedsättning

 • För att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka, ska kommunstyrelsen inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning,
  där personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer ska ha en tillräcklig representation (kommunallagen § 28). Rådet för personer med funktionsnedsättning har i uppgift att bland annat främja och följa upp verksamheten på olika områden inom kommunalförvaltningen med tanke på personer med
  funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

 • Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare.

Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande

Stadsstyrelsen Ledamoten som representerar stadsstyrelsen fungerar som ordförande.
Stadsstyrelsens välfärdssektion
Stadsmiljönämnden
Direktionen för de tekniska affärsverken
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för fostran och undervisning
Utbildningsnämnden
Kultur- och idrottsnämnden

Ledamoten som representerar stadsstyrelsen fungerar som ordförande. Stadsstyrelsen väljer en vice ordförande bland de ordinarie ledamöter som representerar organ. Fem (5)
ledamöter och ersättare väljs utifrån förslag från organisationerna.

Stadsstyrelsen väljer en (1) ledamot och en personlig ersättare till rådet för personer med funktionsnedsättning och utser den ordinarie ledamoten till ordförande i rådet samt utser representanterna för organisationerna för personer med funktionsnedsättning efter att de övriga organen har kommit med sina förslag till ledamöter i rådet.

Rådets uppgifter

 • Främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna.
  Följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden.
  Följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning.
  Främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden.
  Främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning.
  Följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.
  Att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar.
  Sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat.
  Bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.
  Sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

Tilläggsuppgifter

protokollförare och föredragare tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
tel. 040 095 6221
e-post elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder

kl. 16.00, i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10