Förbigå menyn

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande Monica Sirén-Aura
Vice ordförande Henri Olesen
Föredragande Åsa Stenbacka, Anne Levonen
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 – 31.5.2023
Närvaro- och talrätt ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare Berit Mäkinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2021

augusti
september
oktober
november
december

mars 23.3
maj 18.5
oktober 26.10

Jaosto voi tarvittaessa päättää omia kokousaikojaan koskevista muutoksista.

Sektionen kan vid behov besluta om ändringar gällande de egna mötestiderna.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats på onsdagen veckan efter mötet.

Läs mera om utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträder

tisdagar, kl. 16.30, adress Krutkällarvägen 4, Vamia (Silveria), mötesrum 310 på tredje våningen.