Du är här

25.10.2018 - 11:46

Beredskap för kommunalekonomiska utmaningar i Vasas budget

I Vasa stads budget för år 2019 fortsätter balanseringen av ekonomin. Investeringar görs på ett måttfullt sätt. Stadens budget försvagas av de ekonomiska riktlinjer som staten har planerat för år 2019. En höjning av kommunalskatten med en halv procent föreslås.

Det ekonomiska läget i Finland håller på att förbättras. Den kraftiga tillväxten förutspås fortsätta ännu i år men efter det uppskattas tillväxten mattas av en aning. Sysselsättningsläget i hela landet har förbättrats. Befolkningsminskningen i Vasa har stannat av och i år och nästa år väntas redan en liten befolkningsökning.

- Vi har många positiva saker på gång i staden och sysselsättningen samt folkmängden utvecklas på ett gynnsamt sätt. Även investerare är intresserade av staden, berättar stadsdirektör Tomas Häyry.

 

En måttlig höjning av kommunalskatteprocenten föreslås

 

Skatteinkomsterna väntas öka under de följande tre åren. Statsandelarna uppskattas öka efter årets svacka och kommer att uppgå till ca 107 miljoner euro år 2019.

− Vi föreslår att kommunalskatten höjs med 0,5 procent, dvs. att den nästa år skulle vara 20,5 procent. Det här beror på att stadens personalutgifter under åren 2018–2019 ökar med ca 10 miljoner euro. Utgifterna ökar i och med kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och på grund av att de konkurrenskraftsavtalsenliga nedskärningarna i semesterpenningen upphör. Även timresursutökningen inom den grundläggande utbildningen ökar personalutgifterna. Fastighetsskatterna skulle förbli oförändrade, säger tf ekonomidirektör Jari Karjalainen.

En vändpunkt i fråga om det kumulativa underskottet uppskattas infalla år 2020. För år 2019 eftersträvas ett kumulativt underskott på 10,5 miljoner euro, i år är det ca 23,7 miljoner euro. Årsbidraget för år 2019 uppskattas till ca 44,6 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 13,4 miljoner euro. Lånemängden ökar till år 2020 men den skulle år 2021 vara mindre än i år, dvs. ca 3700 euro per invånare.

 

Utökningar närmast inom socialsektorn

 

Servicenivån bibehålls oförändrad och budgeteringen för servicen sker på samma sätt som under de föregående åren. Tilläggsmedel beviljas närmast inom socialsektorn.

− Anslagsökningen inom socialsektorn berör i synnerhet barnskyddet, för vilket ytterligare anslag på ca 560 000 euro anvisas, berättar Karjalainen.

 

Investeringar i infra och reparationer av byggnader

 

De mest betydande investeringsprojekten år 2019 är ändringsarbetena som berör Alskatvägen (4 milj. euro), byggandet vid Fiskstranden (0,6 milj. euro), service av vatten- och avloppssystemet (5,2 milj. euro), grundlig renovering och utvidgning av ishallen (6 milj. euro), grundlig renovering av Styrelsegården (4,7 milj. euro), grundlig renovering av Keskuskoulu och nybyggnad för Vanhan Vaasan koulu (2,3 milj. euro). Därtill genomförs andra grundliga renoveringar för ca 6,3 miljoner euro.

− Som helhet ser nästa år ut att vara en avgörande vändpunkt med tanke på ekonomin, efter det inverkar den allmänna ekonomiska tillväxten i Vasa även på vår kommunala ekonomi, sammanfattar Häyry.

Relaterade artiklar: 

Senaste