Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

Publicerad: 13.5.2022

I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027. Avtalen gäller strategisk allokering av offentlig och privat FUI-finansiering för att stärka konkurrenskraftiga ekosystem globalt. Genom avtalen utvecklas innovationsverksamhetens täta samarbetsnätverk och ökas FUI-verksamhetens verkningsfullhet.

Vid genomförandet av ekosystemavtalet startade man under det första året med nationell finansiering och satsade på utvecklingshelheterna GigaVaasa och EnergySampo. År 2021 gick i stor utsträckning till samordning och inledande av verksamheten, under år 2022 kan man framskrida till genomförandefasen och till att öppna de första projektansökningsomgångarna.

-Vasa och hela regionen är just nu också nationellt sett mycket intressant som en del av den gröna omställningen och åtgärderna för att åstadkomma utsläppsfria energilösningar är av betydelse både nationellt och regionalt. Med finansiering från arbets- och näringsministeriet får man genomföra intressanta helheter. Nu är det en bra tid för företagen att kartlägga sina utvecklingsbehov och söka tilläggsvärde via ekosystemet och engagera sig, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

-Nu då vi äntligen kommer i gång ordentligt, kan vi få regionens viktigaste projekt att framskrida med anknytning till nya hållbara tekniker och en hållbar stad samt satsa starkare på att ansöka om EU-finansiering till regionen, sporrar utvecklingsdirektör Riitta Björkenheim från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Nu i maj  öppnas den första omgången av ERUF-projektansökningar med anknytning till ekosystemsavtalen. Totalt ca 900 000 euro kan sökas i projektfinansiering för sådana projekt där man koncentrerar sig på ekosystemavtalets spetsteman, säger strategi- och projektplanerare Maria Backman på Vasa stad.

Se de öppna ansökningarna här.

Vad då för ett Ekosystemavtal?

  • Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med arbets- och näringsministeriet.
  • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamheten för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster. Ekosystemavltal arbets- och näringsministeriet.
  • Avtalet gäller åren 2021–2027.
  • Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.
  • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer.
  • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.
  • I Vasa är strategiska partner utöver Vasa stad, Vasaregionens utveckling VASEK Ab och Teknologicentret Merinova också Österbottens förbund, nätverket Team Finland samt regionens högskolor och näringsliv.

ERUF logon