Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stjöit sjielin - Fix the seal

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Opening - February 1st

Konstprojektet Stjöit sjielin – Fix the Seal undersöker missförstånd och sprickor i förhållandet mellan gråsälar och det österbottniska kustsamhället.
Sälen har genom tiderna setts som ett mytologiskt djur som är till hälften människa och till hälften djur. Ett exempel på sälens närhet till människan är att många äldre svenska dialekter uttalar ordet säl som själ. Det finns även nedteckningar som säger att sälarna i Bottenviken egentligen är soldater i Faraos armé. De har blivit förvandlade till sälar som ett straff av Gud. Enligt sägnen kan man fortfarande höra sälarna ropa “farao, far-rao”.
Fortsättningsvis projiceras mänskliga drag på sälen i ett försök att göra den till en jämbördig part i konflikten om fiskfångst människor och sälar emellan. Stjöit sjielin – Fix the seal använder den urgamla österbottniska ritualen omlagning som ett performativt verktyg för att medla i konflikten. Enligt de nedteckningar folklivsforskaren Valter W. Forsblom gjort, är omlagning en uråldrig magisk läkekonst som förvandlar det onda till gott igen hos både människor och djur.

Bakom projektet står den israeliska fotografen och ny media-konstnären Roee Cohen och den finlandssvenska skådespelaren och journalisten Elisa Makarevitch.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet och Teaterstiftelsen Vivicas Vänner. Utställningen på Black Box Genesis Art Space stöds av Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

SUOMEKSI
Taideprojekti Stjöit sjielin – Fix the Seal tutkii hallien, eli harmaahylkeiden ja pohjanmaalaisen rannikkoyhteisön välisessä suhteessa ilmeneviä väärinkäsityksiä ja säröjä.
Kautta aikojen hylje on nähty mytologisena eläimenä joka on puoliksi ihminen ja puoliksi eläin. Hylkeiden ja ihmisten välisistä läheisistä suhteista kertoo esimerkiksi se, että monessa vanhassa ruotsinkielisessä murteessa säl (hylje) lausutaan själ (sielu). On olemassa myös kirjoituksia joiden mukaan Pohjanlahden hylkeet, ovat oikeastaan Faraon armeijan sotilaiden perillisiä. Muodonmuutos on Jumalan langettama rangaistus ja se tullaan kumoamaan tuomiopäivänä. Tarina kertoo että vielä tänäkin päivänä voi kuulla hylkeiden huutavan “farao, far-rao”.
Hylkeeseen projisoidaan yhä inhimillisiä piirteitä, pyrkimyksenä tehdä siitä tasavertainen osapuoli ihmisten ja hylkeiden välisessä, kalasaalista koskevassa, ristiriidassa. Stjöit sjielin – Fix the seal käyttää kiistan sovitteluun ikivanhaa pohjanmaalaista omlagning-rituaalia, performatiivisen työkalun muodossa. Kansantutkija Valter W. Forsblomin muistiinpanojen mukaan omlagning-rituaali on ikiaikainen, taikaan pohjautuva lääkintätapa, jonka avulla sekä ihmisissä että eläimissä piilevä paha, muuttuu taas hyväksi.

Projektin takana ovat israelilainen valokuvaaja ja uusmedia-taiteilija Roee Cohen ja suomenruotsalainen näyttelijä ja toimittaja Elisa Makarevitch.

Projektia tukee Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Teaterstiftelsen Vivicas Vänner. Näyttelyä Black Box Genesis Art Space:ssä tukee Svenska kulturfonden ja Centret för konstfrämjande.

ENGLISH
The research-based collaborative project Stjöit sjielin – Fix the seal settles between gaps of information within the relationship between the grey seals and the Ostrobothnian society.
Folkloristic and mythological traditions often describe the seal as half animal and half human. One example of the seal’s proximity to humans is that many older Swedish dialects pronounce the word seal as “sjiel”, which also means soul. Some records describe the seals in the Gulf of Bothnia as descendants of the Egyptian Pharaoh´s soldiers. The soldiers were turned into seals as a punishment from God. According to the legend, you can still hear the seals cry “pharao, phar-rao”.
Human traits are still projected on the seal as an attempt to make it an equal party in the conflict over fishing waters. Through interviews and recorded performances Stjöit sjielin – Fix the Seal aspires to mediate between humans and seals. As the seal is believed to possess magic traits, the project refers to old Ostrobothnian spell-binding rituals (Omlagning) as a tool to transform the negative tension into an engaging dialog with the regional cultural history.

Stjöit sjielin – Fix the seal is initiated by the Israeli photographer and new media artist Roe Cohen and the Fenno-Swedish theatre actor and journalist Elisa Makarevitch.

The project is kindly supported by: Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet and Teaterstiftelsen Vivicas Vänner. The exhibition in Black Box Genesis Art Space is kindly supported by Svenska kulturfonden and Taike.