Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Artikelkategorier: Nyheter

Miljöministeriets enkät om kundupplevelser i förändringsprojekt med koppling till planläggning och planering av markanvändningen

Vi ser gärna att du svarar på miljöministeriets enkät om kunduppleveler i förändringsprojekt som har koppling till planläggning och planering av markanvändningen. Syftet med enkäten är att med tanke på revideringen av markanvändnings- och bygglagen samla in information om hur allmänheten ser på olika frågor.

Målet med revideringen av markanvändnings- och bygglagen är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet, stödja medborgarnas möjligheter att påverka den planering och det beslutsfattande som rör deras egen livsmiljö samt säkerställa att lagtexten är tydlig och konsekvent. Miljöministeriet ansvarar för beredningen. Mer information om revideringen av markanvändnings- och bygglagen finns på webbplatsen www.mblreform.fi.

Med den här enkäten vill vi höra kunder som framför allt har erfarenheter av förändringsprojekt med koppling till planläggning och planering av markanvändningen. Med förändringsprojekt avses t.ex. planläggning, husbyggen, tillståndsförfaranden, tomtindelning, gatuplanering eller andra projekt eller beslut som innebär förändringar i markanvändningen i omgivningen och som ska godkännas av en kommunal eller statlig myndighet.

Enkäten kan besvaras fram till den 15 augusti 2019. Det tar ca 10 minuter att fylla i den.

Direkt länk: https://link.webropolsurveys.com/S/B1DA699EF0868CA1.

Publicerad: 15.07.2019