Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
lapsia ulkona

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Vasa stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2 samt för elever i andra årskurser som har ett beslut om särskilt stöd.

Verksamheten är frivillig och avgiftsbelagd för familjerna.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas under skoldagar under tiden 8-16.

Verksamheten ordnas närmast i skolorna. Varje enhet har en ledare som ansvarar för verksamheten. Staden ordnar inte transporter till morgon- och eftermiddagsverksamheten och inte heller hem därifrån. Ett undantag är elever som omfattas av handikappservicelagen, för vilka ett specialomsorgsprogram har gjorts.

Med morgon- och eftermiddagsverksamheten strävar man efter att minska den tid som barnet tillbringar ensam utan en vuxens trygga närvaro och handledning före och efter skoldagen. Syftet är att erbjuda barnen en mångsidig, stimulerande och högklassig fritidsverksamhet.

Ansökan

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten görs för ett år åt gången elektroniskt via Wilma-programmet. Ansökan görs i januari.

Om verksamhetsgrupperna fattas beslut läsårsvis utifrån de ansökningar som inlämnats inom den utsatta tiden. Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Även ansökningar som inlämnats efter ansökningstiden beaktas, och platser beviljas om det finns rum i grupperna. Om man så önskar kan man köa för en plats. Till verksamheten kan man på särskilda grunder ansöka även mitt under verksamhetsperioden via Wilma eller via ansökningsblanketten.

 

Uppsägning av plats

En plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet sägs upp skriftligen med en uppsägningsblankett. Vid uppsägning under hösten kan en fullständig befrielse från avgift fås endast på grund av flytt från orten eller en ekonomisk förändring i familjesituationen (bl. a. arbetslöshet, alterneringsledighet, moderskapsledighet). I annat fall tas hälften av verksamhetsavgiften ut efter uppsägningsmånaden.

Avgifter

I Vasa tas för morgon- och eftermiddagsverksamheten en fast månadsavgift ut på 100 €/mån. I deltagaravgiften ingår ledd verksamhet, mellanmål, material samt försäkring. Befrielse från verksamhetsavgiften kan ges på ekonomiska eller sociala grunder. Befrielse från avgift söks med blanketten för ansökan om befrielse.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningen för grundläggande utbildning

Grundläggande utbildningens öppethållningstider

  • 9 - 15