Förbigå menyn
lapsia ulkona

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Vasa stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2 samt för elever i andra årskurser som har ett beslut om särskilt stöd.

Verksamheten är frivillig och avgiftsbelagd för familjerna.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas under skoldagar kl. 8 –16.

Vasa stads grundläggande utbildning svarar för verksamheten som helhet. Skolorna kan ordna verksamheten själv eller köpa in tjänsterna t.ex. av föreningar eller sammanslutningar. Verksamheten ordnas antingen i skolans egen lokal eller i en annan lokal nära skolan. Varje enhet har en ledare som ansvarar för verksamheten.

Med morgon- och eftermiddagsverksamheten strävar man efter att minska den tid som barnet tillbringar ensam utan en vuxens trygga närvaro före och efter skoldagen. Syftet är att erbjuda barnen en mångsidig, stimulerande och högklassig fritidsverksamhet.

Transport till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas endast för elever som omfattas av handikappservicelagen och för vilka ett specialomsorgsprogram har gjorts upp.

Ansökan

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten görs för ett år åt gången elektroniskt via Wilma-programmet. Ansökan görs i januari.

Om verksamhetsgrupperna fattas beslut läsårsvis utifrån de ansökningar som inlämnats inom den utsatta tiden. Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Även ansökningar som inlämnats efter ansökningstiden beaktas, och platser beviljas om det finns rum i grupperna. Om man så önskar kan man köa för en plats. Till verksamheten kan man på särskilda grunder ansöka även mitt under verksamhetsperioden via Wilma eller via ansökningsblanketten.

 

Uppsägning av plats

En plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet sägs upp via Wilma eller skriftligen med en uppsägningsblankett. Vid uppsägning under hösten kan en fullständig befrielse från avgift fås endast på grund av flytt från orten eller en ekonomisk förändring i familjesituationen (bl. a. arbetslöshet, alterneringsledighet, moderskapsledighet). I annat fall tas hälften av verksamhetsavgiften ut efter uppsägningsmånaden.

Avgifter

I Vasa tas för morgon- och eftermiddagsverksamheten en fast månadsavgift ut på 120 €/mån fr.o.m. 1.8.2023. I deltagaravgiften ingår ledd verksamhet, mellanmål, material samt försäkring. Befrielse från verksamhetsavgiften kan ges på ekonomiska eller sociala grunder. Befrielse från avgift söks med blanketten för ansökan om befrielse.

Syskonrabatt

En syskonrabatt kan beviljas på avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet om flera barn från samma familj deltar i morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten för skolelever.

Som familjens första barn räknas alltid det yngsta barnet som deltar i morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten. Då flera barn från samma familj deltar i verksamheten, fastslås för följande barn en avgift som är högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet.

För övriga barn tas en avgift ut som är 20 % av den avgift som fastställts för det yngsta barnet (det yngsta barnet 120 euro/månad, andra barnet 60 euro/månad och tredje barnet 24 euro/månad).

Rabatten ansökas med blanketten för syskonrabatt.

Syskonrabatt beviljas inte retroaktivt.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningen för grundläggande utbildning

Grundläggande utbildningens öppethållningstider

  • endast med tidsbokning