Du är här

Om Vasa

Dataskyddet inom Vasa stad

Största delen av Vasa stads service baserar sig på verkställande av lagstadgade skyldig-heter, det allmänna intresset eller utövande av offentlig makt.

Behandlingsgrund för personuppgifter
 

Största delen av Vasa stads service baserar sig på verkställande av lagstadgade skyldigheter, det allmänna intresset eller utövande av offentlig makt. Då behöver vi som registeransvarig inte ett separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av tjänsterna är emellertid sådana att personuppgifterna samlas in på basis av ditt samtycke och då begär vi ditt samtycke för behandlingen av uppgifter. Du har också när som helst rätt att återta ett samtycke som du har gett.
 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
 

Tillämpningen av Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) inleddes 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, dvs. kommuninvånarna eller av Vasa stads kunder.

De viktigaste ändringarna kommer att vara att behandlingen av  registrerade uppgifter blir ännu säkrare än tidigare och att de registrerades rättigheter förbättras. 
 

Personens (den registrerades) rättigheter

Nedan har sammanställts den registrerades rättigheter. Du kan bekanta dig med den nya dataskyddsförordningen i sin helhet här.
 

Rätt att erhålla information

 • Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter som gäller honom/henne som behandlas, varför och hur de behandlas. Art13 (Art14)
   

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

 • Om den registrerade inte vill att hans/hennes uppgifter behandlas, ska verksamheten för dennes del avbrytas tills behandlingens laglighet har säkerställts. Art18
   

Rätt att få sina uppgifter rättade

 • Den registrerade har på motiverade grunder rätt att kräva att en felaktig eller inexakt uppgift om honom/henne raderas utan onödigt dröjsmål. Art16
   

Rätt att bli bortglömd

 • Den registrerade har på motiverade grunder rätt att kräva att hans/hennes uppgifter raderas ur registret. Art17
   

Rätt att få tillgång till sina uppgifter

 • Den registrerade har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller honom/henne. Såvida dylika uppgifter behandlas, ska den registrerade få en kopia av dessa uppgifter. Uppgifterna ska ges inom en månad efter att begäran har emottagits. Tidsfristen för en invecklad eller omfattande informationsbegäran kan förlängas med två månader. Art15
   

Rätt att göra invändningar 

 • Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans/hennes specifika situation, när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter, även då behandlingen baserar sig på utförandet av en uppgift som gäller det allmänna intresset  eller utövande av offentlig makt som hör till staden. I detta fall kan uppgifter endast behandlas vidare om det för behandlingen finns en påvisbar beaktansvärd och motiverad orsak. Art21
   

Information om personuppgiftsincidenter

 • Den registeransvarige ska utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om en personuppgiftsincident. Art34
   

Rätt att lämna in klagomål till myndighet

 • Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt där han/hon har sin hemvist eller sin arbetsplats om han/hon anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Art77

 

Tillämpande av rättigheter
 

Vasa stad svarar för att den registrerades rättigheter förverkligas. I praktiken innebär detta uträttande av ärenden på stället, såvida man inte kommer åt uppgifterna via de elektroniska tjänster som är i användning. Elektroniska tjänster t.ex. via Suomi.fi kräver en stark identifiering med bankkod, certifikat eller mobilcertifikat så att registreringen kan identifieras på ett tillförlitligt sätt.
 

Exempel på användningen av personuppgifter
 

Vasa stad använder personuppgifter antingen i anslutning till på lag grundade rättigheter exempelvis för anordnande av undervisning eller inbegär personuppgifter (samtycke) på basis av kundrelation för t.ex. beviljande av bibliotekskort eller hyrning av båtplats. 
 

Säkerhet
 

Personuppgifterna används för det ändamål som de har getts. Uppgifterna används endast av de personer som i sitt arbete behöver dem och som har tystnadsplikt. För personuppgifter som behandlas med adb används modern datateknik, som är skyddad bland annat med brandväggar och uppdateras konstant med antivirusprogram.
 

Ytterligare uppgifter
 

Ytterligare uppgifter om register som är i användning och deras dataskyddsdeklaration kan begäras från vederbörande ämbetsverk/service eller på adressen tietosuojavastaava(at)vaasa.fi.

Information om dataskydd inom social- och hälsovården finns här.