Förbigå menyn

Naturutredningar

Översättning på kommande

Yleis- ja asemakaava-alueille tehdään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät luontoselvitykset. Luontoinventointien tiedot kerätään kaavoituksen luontotietokantaan. Tietokanta sisältää tietoja luontotyypeistä, kasvillisuudesta, linnustosta ja EU:n suojeludirektiivin mukaisista lajeista, kuten liito-oravista ja lepakoista. Kartoituksia, luontotietokannan kehittämistä sekä kaupungin luontosivustojen päivitystä jatketaan vuoden 2020 aikana.

luonto.vaasa.fi