Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner 2022

Motioner som tillställs för beredning.

Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

Februari 14.2.

Utredning av behovet att ordna ledd verksamhet som riktar sig till barn
i åk 1-6 under skolornas lov.
ledamot Päivi Karppi (Sannf), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Utvecklande av kommunikationen om stadsfullmäktiges sammanträden.
ledamot Aleksi Koivisto (Centern), beredare kommunikationschef Leena Forsén.

 

Mars 28.3.

En indexförhöjning för år 2023 inom jordbyggnads- och transportbranschen på grund av stigande kostnader måste snabbt tas till behandling.
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp (Sannf), beredare ägarstyrningsdirektör Jan Finne.

Gör Vasa till en European Green Leaf –stad.
fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro (Gröna), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Maj 2.5.

Avståndstagande från rasistisk kampanj.
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp (Sannf), beredare kommunikationschef Leena Forsén

Utarbetande av en gemensam utvecklingsstrategi för Seinäjoki och Vasa.
fullmäktigeledamot Aleksi Koivisto (Centern), beredare ansvarig för externa relationer Susanna Slotte-Kock

Juni 13.6.

Möjligheten att täcka Gamla Vasa ruiner utreds.
Ledamot Anne Salovaara-Kero (SFP) beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

En tillgänglig lekpark i Vasa.
Ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Vasas värdefulla skogsområden ska skyddas.
Ledamot Maria Saita (Gröna), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Möjligheten att trygga en assistent inom småbarnspedagogiken även på sommaren för barn i behov av särskilt stöd kartläggs.
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp (VF), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Skolsocionomer till skolor med åk 1-6 och andra stadiet.
Ledamot Tuija Kivioja (SDP), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Publicering av inköpsfakturadata som en del av en öppen verksamhet.
Ledamot Katja Rajala (Saml.), beredare tf ekonomi- och strategidirektör Teemu Kalliomäki.

Augusti 15.8.

Lön under sommaren för visstidsanställda lärare.
Ersättare Olli Autio (Gröna), beredare personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Vasa måste planera en strategi och vidta åtgärder för att sänka språktröskeln.
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp (VF), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

September 12.9.

Barnets rätt till gratis skolskjuts också från den förälder som bor på annan adress.
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp (VF), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Öppenhet i fråga om informerande av fullmäktige om ärenden under beredning.
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp (VF), beredare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola.

Ingripande i osakligt bemötande.
Ledamot Tomi Kaunismäki (KD), Beredare personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen

Driftsplan för offentliga lokaler för vintern 2022–2023 för stävjande av lokalernas kostnader.
Fullmäktigeledamot Susanna Koski (Saml), Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

 

Oktober 10.10

Fullmäktigeledamot Pirjo Andrejeff (SDP): Uppgörande av en plan för att förhindra mera vassruggar i Sundomviken. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Ersättare Ari Koski (KD):  Ett modernt byggnadsbestånd som byggs i trä till det unika Vasklotområdet.
Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

November 14.11

Ledamot Tuija Kivioja (SDP): Mopedverkstad för ungdomar. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp (VF): Utnyttjandet av Gerby hälsostations lokaler. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Ledamot Tomi Kaunismäki (KD): Försäljning av skolelevernas överblivna mat till utomstående måste möjliggöras. Beredare ägarstyrningsdirektör Jan Finne.

December 12.12

Ersättare Olli Autio (Gröna): Servering av fisk-vegetarisk mat inom den grundläggande utbildningen. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Ledamot Lotta Alhonnoro och ersättare Olli Autio (Gröna): Pilotförsök med anropstrafik i Vasa. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadress Vasaesplanaden 10
postadress PB 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadress Vasaesplanaden 10
postadress PB 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi