Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner

Efter fullmäktiges möte kan fullmäktigegrupper och fullmäktige inlämna skriftliga motioner till fullmäktiges odförande.

Efter behandlingen

 • av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
 • De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
 • Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
 • Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.

Före utgången av mars månad varje år

 • skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
 • Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
 • Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
 • Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Mera om fullmäktigemotioner

Mera om fullmäktigemotioner

 • Fullmäktigemotioner 2018

  Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

 • Fullmäktigemotioner 2019

  Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

Stadens centralregistraturen

gatuadress: Rådhusgatan 33 A postadress: Pb 3, 65101 Vasa tel. 06 325 1066 e-postadress: kirjaamo@vaasa.fi