Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner

Efter fullmäktiges möte kan fullmäktigegrupper och fullmäktige inlämna skriftliga motioner till fullmäktiges odförande.

Efter behandlingen

  • av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
  • De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
  • Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
  • Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.

Före utgången av mars månad varje år

  • skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
  • Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
  • Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
  • Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Mera om fullmäktigemotioner

Mera om fullmäktigemotioner

Stadens centralregistraturen

gatuadress: Rådhusgatan 33 A postadress: Pb 3, 65101 Vasa tel. 06 325 1066 e-postadress: kirjaamo@vaasa.fi