Förbigå menyn

Stödande av sysselsättning

Syftet är att erbjuda lönesubventionerat arbete för långtidsarbetslösa, arbetsprövningsplatser,sommarjobb för ungdomar samt ungdomar med specialbehov.

Lönesubventionerat arbete

Vasa stad sysselsätter årligen med lönesubvention ca 200 personer inom olika resultatområden

Sysselsättande med lönesubvention sker med sysselsättningsmedel och riktas i huvudsak till arbetslösa Vasabor med arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar och rätt till lönesubvention. Lönesubventionsperioden är vanligtvis 8 mån. (35 veckor) och arbetstiden 85 %. Sysselsättningsåtgärder riktas också på personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten och som på grund av sin ålder behöver ett heltidsarbete under 6 månader.

Hur kan man få lönesubventionerat arbete?

Kontrollera först vid TE-byrån om du är berättigad till lönesubvention.

Staden meddelar även om lediga platser med lönesubvention till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om platser med lönesubvention hos staden.

Vasatillägg för sysselsättande

Vasatillägg utbetalas 350 €/mån., då arbetsgivaren anställer en person som har varit arbetslös arbetssökande i 8 månader. Vasatillägg utbetalas för en person under högst sex (6) månader, d.v.s. sammanlagt 2100 €.

Spara filen på din dator, så kan du fylla i den elektroniskt med PDF-programmet.

Vasatillägget, blanketten.

Tillägsinformation

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

eller

+358 40 646 3391

Sommarjobbssedel

Avsikten är att sporra företag och föreningar att sysselsätta ungdomar i åldern 15–29-år. Vasa stad betalar högst 500 € i stöd till arbetsgivare som har anställt en ung person med sommarjobbssedeln under tiden 1.5–30.9. Stödet som betalas ut till arbetsgivaren efter att verifikaten har kontrollerats är procentbaserat: 40 % av bruttolönen.

Sommarjobbssedlarna beviljas till

 • Företag eller förening, som sysselsätter under 50 personer.
 • Arbetsgivaren har inte haft några permitteringar eller uppsägningar under de senaste nio månaderna.
 • Anställningsförhållandet ska pågå minst två veckor: minst 30 timmar i veckan eller
  sammanlagt 60 h under sommarperioden (1.5–30.9.2020).

Hur söker man?

Den unga ska själv söka sin sommararbetsplats. Arbetsgivaren fyller i den elektroniska blanketten och förbinder sig att anställa den unga i sommararbete för minst 60 timmar (två veckor). Blanketten ska fyllas i under tiden 1.– 30.4.2020 via Vasa stads E-tjänst: etjanster.vasa.fi

Tillägsinformation

Sommarjobbsedel 2020 (pdf)

tyollistamispalvelut@vaasa.fi
tfn +358 40 646 3391

Behovsprövad sysselsättning/uppfyllande av arbetsvillkoret

Vasa stads behovsprövade sysselsättning täcker de långtidsarbetslösa som erhåller arbetsmarknadsstöd och som behöver t.ex. uppfyllande av arbetsvillkor.

Sysselsättningsservicen stöder långtidsarbetslösas uppfyllande av arbetsvillkoren med 1-2 månaders sysselsättningsperioder inom olika enheter hos Vasa stad.

Om du får arbetsmarknadsstöd och det saknas en eller två månader för att ditt arbetsvillkor ska uppfyllas, så tveka inte att fråga efter ytterligare information.

Tillägsinformation

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

eller

+358 40 646 3391

Arbetsprövning

Arbetsprövningsplatser för arbetslösa arbetssökanden

Staden erbjuder mångsidiga arbetsprövingsplatser i sina olika enheter. Syftet med arbetsprövning  är att klarlägga yrkesvals- och karriärsalternativen eller stöda en tillbakagång till arbetsmarknaden. Under arbetsprövningen kan du bekanta dig med olika sektorer i praktiken och reda ut om du är intresserad av respektive område eller yrke eller hurdant kunnande du behöver för att bli sysselsatt.

Hur kommer man till arbetsprövning?

Kontrollera först vid TE-tjänster om du är berättigad till arbetsprövning.

Om du är intresserad av arbetsprövning hos Vasa stad, kan du kontakta respektive enhet direkt.

Staden meddelar även om lediga arbetsprövningsplatser till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om stadens arbetsprövningsplatser.

Längd

Arbetsprövningens längd anpassas till din situation och syftet med arbetsprövningen.

• högst 12 mån, av vilka högst 6 mån. i samma uppgift
• arbetsprövningen räcker vanligtvis 1 – 6 månader
• 1-5 dagar/vecka, 4-8 timmar/dag

Utkomst

För arbetsprövning betalas ingen lön, men du har under arbetsprövningen rätt till arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning 9 €/arbetsprövningsdag. Innan arbetsprövningen inleds ingås ett arbetsprövningsavtal med TE-tjänster. Den som deltar i arbetsprövning kan avbryta avtalet om han/hon får arbete  eller en studieplats.

Tillägsinformation

TE-tjänster

eller

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet förbättrar livskompetensen och sysselsättningsmöjligheterna. Verksamheten är avsedd för dem som har varit arbetslösa en längre tid.

Syfte med sysselsättningsfrämjande åtgärder är att den leder till arbete. Det är inte fråga om ett arbetsförhållande utan exempelvis att vänja sig vid arbetslivets spelregler samt att kunna stärka den egna livskompetensen. Arbetsverksamheten anpassas enligt kundens arbets- och funktionsförmåga och kunnande. Syfte att komma in på arbetsmarknaden, på ett bra och tillräckligt krävande sätt.Rehabiliterande arbetsverksamhet påminner till innehållet mycket om ett vanligt arbete.

Vasa stad ordnar rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa i samarbete med stadens vuxensocialarbete. Arbetet består av assisterande uppgifter vid olika verksamhetsenheter inom kommunen.

Nedan finns exempel på stadens egna platser:

 • Tekniska sektorn t.ex. trädgården
 • Bildningsväsendet t.ex. skolor, daghem,mm.
 • Social- och hälsosektorn t.ex. åldringshem, hjälpare-verksamhet
 • Kultur- och fritidssektorn t.ex. museer, bibliotek, ungdomsverkstaden, idrottsplatser
 • Centralförvaltningen t.ex. byråer

I rehabiliterande arbetsverksamhet kommer man via den egna socialarbetaren. Ledaren för den rehabiliterande arbetsverksamheten skaffar arbetsplatsen och stöder kunden under den tid som arbetet pågår.

På förfrågningar svarar handledarna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten
på nummer 040 525 0778 (ma-pe), 040 169 0799 (ma-pe), 040 176 8198 (ma-pe) ja 040-632 5125 (ma-ke)

Socialservice: Rehabiliterande arbetsverksamhet

Assistent inom äldreomsorgen

Assistenterna inom Äldreomsorgen fungerar som stöd för klienter inom hemvården och närståendevården som bor hemma och dessa hjälper även till i de dagliga sysslorna.

Med hjälp av servicen kan klienten tillsammans med Assistenten  exempelvis sköta ärendehantering utanför hemmet.

Att jobba som assistent är värdefull jobb som ger de äldre mer värdefull åldrande.

Alla är välkomna att jobba som assistent inom äldreomsorgen, bode kvinnor och man.

Tilläggsinfo 040 673 1550

 

Hjälpare- verksamhet

Hjälpare –verksamhet ordnar rehabiliterande verksamhet samt arbetsprövning.

Vi jobbar på service- och seniorboende. Det är assisterande jobb med äldrevården. Det behövs inget tidigare utbildning eller erfarenhet.

Rehabiliterande verksamhet inleds med 2 dagar i veckan, 6h/dag. Dagar ökas succeessivt.
Arbetsprövning ordnas 5 dagar i veckan, 6h/dag. Arbetsprövning  kan börja med 3-4 dag/ vecka och man lägger dagar enligt överens.

Alla är välkomna, bode kvinnor och man!

Tilläggsinfo  040 128 3790

 

Tjänster för företagare

Kontaktuppgifter

Kontaktinformation vid frågor

Sysselsättningsservicen

 • +358 40 646 3391

Työllistämisen tiimin yhteinen sähköpostiosoite on

Besöksadress

Handikappingång

Ingång 33 B  finns andra sidan gården och är avsett till funktionshindrade . Ingången ligger bakom byggnaden, infart från Kaserngatan.