Förbigå menyn

Stödande av sysselsättning

Syftet är att erbjuda lönesubventionerat arbete för långtidsarbetslösa, arbetsprövningsplatser,sommarjobb för ungdomar samt ungdomar med specialbehov.

Lönesubventionerat arbete

Vasa stad sysselsätter årligen med lönesubvention ca 200 personer inom olika resultatområden

Sysselsättande med lönesubvention sker med sysselsättningsmedel och riktas i huvudsak till arbetslösa Vasabor med arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar och rätt till lönesubvention. Lönesubventionsperioden är vanligtvis 8 mån. (35 veckor) och arbetstiden 85 %. Sysselsättningsåtgärder riktas också på personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten och som på grund av sin ålder behöver ett heltidsarbete under 6 månader.

Hur kan man få lönesubventionerat arbete?

Kontrollera först vid TE-byrån om du är berättigad till lönesubvention.

Staden meddelar även om lediga platser med lönesubvention till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om platser med lönesubvention hos staden.

 

Behovsprövad sysselsättning/uppfyllande av arbetsvillkoret

Vasa stads behovsprövade sysselsättning täcker de långtidsarbetslösa som erhåller arbetsmarknadsstöd och som behöver t.ex. uppfyllande av arbetsvillkor.

Sysselsättningsservicen stöder långtidsarbetslösas uppfyllande av arbetsvillkoren med 1-2 månaders sysselsättningsperioder inom olika enheter hos Vasa stad.

Om du får arbetsmarknadsstöd och det saknas en eller två månader för att ditt arbetsvillkor ska uppfyllas, så tveka inte att fråga efter ytterligare information.

Tillägsinformation

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

eller

+358 40 646 3391

Assistent inom äldreomsorgen

Vasa stads sysselsättningsservice erbjuder i samarbete med hemvården assistansservice inom äldreomsorgen i Vasa och Lillkyro.

Om du är intresserad av ett värdefullt arbete med äldre är det här något för dig. Någon tidigare utbildning krävs inte, utan det viktigaste är att du vill och har rätt inställning till att arbeta med äldre.

Arbetsdagarna är varierande, mångsidiga och mycket givande. Du får bra introduktion och handledning i arbetet. Som assistent följer du med en äldre person exempelvis till läkarmottagning, sjukhus, laboratorium eller röntgen. Du kan också hjälpa din klient med matinköp eller små sysslor hemma och på gården, gå på en promenad eller besöka den stimulerande verksamheten tillsammans med hen samt hämta och lämna tillbaka hjälpmedel. Även trevliga pratstunder med äldre ingår i arbetsbeskrivningen.

Ta kontakt om du blev intresserad.

För mer information ring 040 673 15 50.

Hjälpare- verksamhet

Hjälpare –verksamhet ordnar rehabiliterande verksamhet samt arbetsprövning.

Vi jobbar på service- och seniorboende. Det är assisterande jobb med äldrevården. Det behövs inget tidigare utbildning eller erfarenhet.

Rehabiliterande verksamhet inleds med 2 dagar i veckan, 6h/dag. Dagar ökas succeessivt.
Arbetsprövning ordnas 5 dagar i veckan, 6h/dag. Arbetsprövning  kan börja med 3-4 dag/ vecka och man lägger dagar enligt överens.

Alla är välkomna, bode kvinnor och man!

Tilläggsinfo  040 128 3790

 

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedeln kan man få en sommararbetsplats eller erbjuda arbete åt en ung person som söker ett sommarjobb. Sommarjobbsedeln beviljas också ett företag, en förening eller ett andelslag som sysselsätter mindre än 50 personer.

En ung person som söker ett sommarjobb kan själv ta kontakt med arbetsgivaren och fråga om en sommararbetsplats och efter det kan arbetsgivaren ansöka om en sommarjobbssedel för att anställa den unga.

Eller så kan arbetsgivaren först ansöka om en sommarjobbssedel och med hjälp av den själv söka en arbetstagare.

Vasa stad beviljar sommarjobbssedeln och ansökan görs via stadens elektroniska tjänster.

Den person som anställs med en sommarjobbssedel ska vara Vasabo (mantalsskriven i Vasa), men det företag som anställer behöver inte vara registrerat i Vasa.

Företräde som mottagare av sommarjobbssedeln är de arbetsgivare som ansöker om sedeln för första gången, men en arbetsgivare som tidigare har erhållit sedeln kan också ansöka om den på nytt.

Sommarjobbssedeln beviljas om

 • arbetsgivaren inte erhåller annat stöd för sysselsättningen av den unga
 • arbetsgivaren under de föregående nio månaderna inte har haft permitteringar eller uppsägningar
 • anställningsförhållandet pågår minst 2 veckor/60 timmar
 • anställningsförhållandet infaller under tiden 1.5-30.9.
 • den person som anställs är i åldern 15-29 år, eller är nu 14 år men fyller 15 år under innevarande år
 • bruttolönen är minst en minimilön för heltidsarbete i enlighet med kollektivavtalet
 • ett skriftligt arbetsavtal uppgörs om anställningsförhållandet
 • arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som tar hand om frågor i anslutning till arbetsintroducering och tillsyn.

Sommarjobbssedeln kan beviljas ett företag om företaget med anledning av en undantagssituation har varit tvungen att göra permitteringar.

Stödet som betalas åt arbetsgivaren med sommarjobbssedeln är 40 % av bruttolönen, högst 500 euro. Den betalas åt arbetsgivaren i efterskott mot verifikat.

Arbetsgivaren ska ge person som avlönats med sommarjobbssedel ett löneverifikat.

Ansökningstiden är 1–30.4.2022.

Sommarjobbet ska infalla under tiden 1.5-30.9.2022.

Ansökan görs i stadens elektroniska tjänster på adressen https://asiointi.vaasa.fi.

Arbetsgivaren loggar in i stadens elektroniska tjänster med sina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter att anställningsförhållandet har upphört ska de verifikat som behövs för betalningen skickas till stadens elektroniska tjänster

 • ett arbetsavtal som båda parter har undertecknat
 • ett verifikat av vilket framgår bruttolönen och utförda arbetstimmar samt
 • ett verifikat på lönebetalningen till arbetstagaren.

Ytterligare information finns i stadens elektroniska tjänster.

Ytterligare information:

Sommarjobbssedel

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Adress: Sysselsättning

Arbetsprövning

Arbetsprövningsplatser för arbetslösa arbetssökanden

Staden erbjuder mångsidiga arbetsprövingsplatser i sina olika enheter. Syftet med arbetsprövning  är att klarlägga yrkesvals- och karriärsalternativen eller stöda en tillbakagång till arbetsmarknaden. Under arbetsprövningen kan du bekanta dig med olika sektorer i praktiken och reda ut om du är intresserad av respektive område eller yrke eller hurdant kunnande du behöver för att bli sysselsatt.

Hur kommer man till arbetsprövning?

Kontrollera först vid TE-tjänster om du är berättigad till arbetsprövning.

Om du är intresserad av arbetsprövning hos Vasa stad, kan du kontakta respektive enhet direkt.

Staden meddelar även om lediga arbetsprövningsplatser till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om stadens arbetsprövningsplatser.

Längd

Arbetsprövningens längd anpassas till din situation och syftet med arbetsprövningen.

• högst 12 mån, av vilka högst 6 mån. i samma uppgift
• arbetsprövningen räcker vanligtvis 1 – 6 månader
• 1-5 dagar/vecka, 4-8 timmar/dag

Utkomst

För arbetsprövning betalas ingen lön, men du har under arbetsprövningen rätt till arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning 9 €/arbetsprövningsdag. Innan arbetsprövningen inleds ingås ett arbetsprövningsavtal med TE-tjänster. Den som deltar i arbetsprövning kan avbryta avtalet om han/hon får arbete  eller en studieplats.

Tillägsinformation

TE-tjänster

eller

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Vasatillägg för sysselsättande

Vasatillägg utbetalas 350 €/mån., då arbetsgivaren anställer en person som har varit arbetslös arbetssökande i 8 månader. Vasatillägg utbetalas för en person under högst sex (6) månader, d.v.s. sammanlagt 2100 €. Tillägget söks via Vasa stads e-tjänst.


Tillägsinformation

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

eller

+358 40 646 3391

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet förbättrar livskompetensen och sysselsättningsmöjligheterna. Verksamheten är avsedd för dem som har varit arbetslösa en längre tid.

Syfte med sysselsättningsfrämjande åtgärder är att den leder till arbete. Det är inte fråga om ett arbetsförhållande utan exempelvis att vänja sig vid arbetslivets spelregler samt att kunna stärka den egna livskompetensen. Arbetsverksamheten anpassas enligt kundens arbets- och funktionsförmåga och kunnande. Syfte att komma in på arbetsmarknaden, på ett bra och tillräckligt krävande sätt.Rehabiliterande arbetsverksamhet påminner till innehållet mycket om ett vanligt arbete.

Vasa stad ordnar rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa i samarbete med stadens vuxensocialarbete. Arbetet består av assisterande uppgifter vid olika verksamhetsenheter inom kommunen.

Nedan finns exempel på stadens egna platser:

 • Tekniska sektorn t.ex. trädgården
 • Bildningsväsendet t.ex. skolor, daghem,mm.
 • Social- och hälsosektorn t.ex. åldringshem, hjälpare-verksamhet
 • Kultur- och fritidssektorn t.ex. museer, bibliotek, ungdomsverkstaden, idrottsplatser
 • Centralförvaltningen t.ex. byråer

I rehabiliterande arbetsverksamhet kommer man via den egna socialarbetaren. Ledaren för den rehabiliterande arbetsverksamheten skaffar arbetsplatsen och stöder kunden under den tid som arbetet pågår.

På förfrågningar svarar handledarna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten
på nummer 040 525 0778 (ma-pe), 040 169 0799 (ma-pe), 040 176 8198 (ma-pe) ja 040-632 5125 (ma-ke)

Socialservice: Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform Noste- Flyt

Rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform Noste- Flyt

Noste – Flyt är en av staden upprätthållen enhet för rehabiliterande arbetsverksamhet. Vår verksamhetsform är rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform och staden ansvarar för verksamheten. Den röda tråden i vår verksamhet är förstärkning av livshanteringen och de vardagliga färdigheterna samt återvinning. Vårt mål är att hjälpa våra klienter få arbete, en utbildning eller att komma till arbetskraftsservicen.

För vem?

Den rehabiliterande arbetsverksamheten är ämnad för 17-64 åriga arbetslösa arbetssökande som varit arbetslösa en längre tid. Ifall klientens arbets- och funktionsförmåga inte räcker till för TE-byråns service, kan klienten hänvisas till rehabiliterande arbetsverksamhet.

Hur kommer man till oss?

Rehabiliterande arbetsverksamhet är socialservice, som baserar sig på aktiveringsplanen. Aktiveringsplanen görs i samarbete mellan klienten, socialarbetaren/-handledaren och en sakkunnig från TE-byrån. Ifall du är intresserad av att delta i vår verksamhet, kan du ta kontakt med Vasa stads vuxensocialarbete eller TE-byrån för att anhängiggöra ärendet.  Ifall du har en egen kontaktperson (socialarbetare eller socialhandledare) kan du ta direktkontakt med denne. Du kan även komma och stifta bekantskap med oss genom hänvisning från socialsektorn.

Avslutande av klientskap

Klientskapet hos oss upphör ifall du får arbete, inleder arbetskraftsutbildning, arbetsförsök eller studier på heltid. Du kan även övergå till rehabiliterande arbetsverksamhet någon annanstans, ifall ni bedömer situationen sådan i samband med justering av aktiveringsplanen tillsammans med den egna socialarbetaren/-handledaren och TE-byrån. Ifall du upplever att du inte kan delta i den rehabiliterande arbetsverksamheten enligt aktiveringsplanen, diskutera alltid ärendet med din egen socialarbetare/-handledare.

Rehabiliterande arbetsverksamhets Grupper och Förmåner

Grupper

Hos oss fungerar grupperna från måndag till fredag. Morgongrupperna fungerar kl. 8-12 och kvällsgrupperna 12-16.  Eftersom den rehabiliterande arbetsverksamheten enligt lagen måste vara minst 4 timmar dagligen, håller vi fast om klockslagen. Du kan för dig själv välja lämpliga grupper för ett besök då du bekantar sig med verksamheten eller också görs detta i samband med uppgörandet av aktiveringsplanen.

I denna stund är våra gruppverksamhetsformer bl.a. Syke som fokuserar på idrott och välbefinnande, Koti som fokuserar på hemvård och vardagliga färdigheter, Monitaito som fokuserar på handfärdiga och personer intresserade i tuning, Patteri som fokuserar på vardagens resurser och närvarofärdigheter, Digi som riktar sig till de som behöver stifta bekantskap med användning av dator och elektronisk ärendehantering, Äijät som riktar sig till mindre hemrenoveringar och uppgifter inom fastighetsskötsel samt Suomi tutuksi som riktar sig till personer med invandrarbakgrund. Även nya gruppfunktioner håller på att startas upp. Vi strävar till att lyssna på klienternas önskemål och att utveckla gruppernas verksamhet ur klientperspektiv. Ytterligare information om gruppverksamhetsformer får du av den egna socialarbetaren eller –handledaren samt av arbetstränarna och handledarna vid Flyt.

Förmåner

Under den rehabiliterande arbetsverksamheten får du i regel arbetsmarknadsstöd från FPA. Därtill betalar FPA som kostnadsersättning 9 euro per förverkligad arbetsverksamhetsdag. Ifall du är borta från rehabiliterande arbetsverksamhet p.g.a. sjukdom får du arbetslöshetsförmån, men ingen kostnadsersättning betalas. Även arbetsintervju och inträdesprov är giltiga orsaker att vara borta. Ifall din frånvaro beror på andra orsaker, kan du tappa ditt arbetsmarknadsstöd under den tid du är frånvarande. Du kommer väl alltid ihåg att meddela din frånvaro till journumret vid Flyt, tfn 040-614 7133. Vi hjälper gärna till vid ansökan om arbetslöshetsförmån.

Socialsektorn kan bevilja resekostnader för deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet (i regel priset för månadskort till lokaltrafiken), ifall det i verkligheten uppstår resekostnader.  Ifall du bor i närheten, ersätts resekostnaderna inte. Din egen socialarbetare/-handledare beslutar om ärendet i samband med att aktiveringsplanen uppgörs.

Hur tar jag i bruk tjänsten?

Blev du intresserad av vår verksamhet? Kontakta:

länk TE-byråns webbsidor

https//www.te-palvelut.fi/te/sv/

länk Vuxensocialarbetet

https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/sociala-tjanster-och-stod-i-vardagen/socialarbete/vuxensocialarbete/

Vid behov fås tilläggsuppgifter från den ansvariga handledaren vid Flyt, tfn 040-614 7577

 

 

Tjänster för företagare

 • TEO- projektet är et tre årigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (1.5.2020. – 30.4.2023). Projektet hör till Finlands strukturfonders program Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 . Detta projekt genomförs tillsammans med Röda Korsets Loppis och EduVamia.

 • Företaget kan ansöka ekonomiskt stöd, form av sommarjobbsedel vid anställning ung person 14-29 år. Sökning av sommarjobbsedel fortsättas till 31.5.2020

 • Vasa tillägget kan ansökas vid anställning en person som har varit minst 12 månader arbetssökand. Vasa tillägget kan betalas max 6mån/person.

Kontaktuppgifter

Kontaktinformation vid frågor

Sysselsättningsservicen

Työllistämisen tiimin yhteinen sähköpostiosoite on

Besöksadress

Handikappingång

Ingång 33 B  finns andra sidan gården och är avsett till funktionshindrade . Ingången ligger bakom byggnaden, infart från Kaserngatan.