Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Brändö daghem flyttar in i skolans lokal år 2024

Publicerad: 21.10.2021

I Brändö inrättas inom en nära framtid ett nytt tvåspråkigt daghem med sju grupper i lokalen där Palosaaren koulu tidigare låg. Enligt den preliminära tidtabellen kan byggnaden tas i bruk i början av år 2024. 

Skolbyggnaden i Brändö byggs om till ett daghem. I det nya Brändö daghem kommer det att finnas rum för sju grupper med totalt 128 platser.

Det kommande tvåspråkiga daghemmet har planerats för barn i åldern 0-6 år.

– I det nya daghemmet placeras de nuvarande fyra grupperna vid Palosaaren päiväkoti, en grupp från Isolahden päiväkoti (Myrvägsgruppen) samt två grupper från Kaptensgatans daghem, berättar direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

Vidare kommer det att finnas arbetsrum för fyra speciallärare inom småbarnspedagogiken i byggnaden.

Det gamla daghemmet rivs

Det nuvarande daghemmet i Brändö, som byggdes år 1973, skulle förutsätta en omfattande och dyr grundlig renovering inom de närmaste åren. Byggnaden, som ligger bakom Brändö bibliotek, rivs och verksamheten flyttas över till skolbyggnaden.

Det finns inget behov av en tillfällig lokal, eftersom verksamheten kan fortgå i de nuvarande daghemmens lokaler till dess ombyggnaden av skolbyggnaden blir klar.

För närvarande är skolbyggnaden i Brändö tillfällig lokal för Vanhan Vaasan koulu till slutet av vårterminen 2022. Den sista större grundliga renoveringen har gjorts i början av 1990-talet.

Byggnaden byggs om så att den blir tillgänglig

Kostnadskalkylen för ombyggnaden av och rumsändringarna i skolbyggnaden uppgår till cirka 5,3 miljoner euro.

I den grundliga renoveringen förnyas botten-, mellan- och vindsbjälklagsisoleringen samt ventilationen, värmedistributionen och elektrifieringen delvis. Byggnaden görs också tillgänglig genom att en hiss samt nödvändiga ramper installeras.

Enligt planerna ska rummen för de minsta barnen samt serviceköket och matsalen vara belägna i första våningen. I andra våningen placeras rummen för de större barnen och i tredje våningen mångsidiga terapirum samt speciallärarnas arbetsrum.

Byggnadsplaneringsprocessen inleds genast då projektplanen har godkänts. Enligt den preliminära tidtabellen kan byggnaden tas i användning i början av år 2024.

Vasa stads nämnd för fostran och undervisning godkände projektplanen för Brändö daghem vid sitt möte 20.10.2021. Planen skickas vidare till direktionen för de tekniska affärsverken samt till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande.

I invånarenkäten önskades mera planteringar på gården

Våren 2021 genomfördes en invånarenkät om planeringen av Brändö daghem. Webbenkäten fanns på stadens webbplats, kanaler i de sociala medierna samt i Wilma. Enkäten besvarades av sammanlagt 41 personer.

Av dem som svarade önskade många att daghemmet och gården ska göras trivsamma, mångsidiga och trygga. På gården önskades t.ex. mera planteringar, en bullervall, minikonstgräs samt mera lekredskap. Det önskades också att särskild uppmärksamhet skulle ägnas parkeringen och angöringstrafiken.

I fråga om de inre rummen önskades både trivsel, värme och färger och att den historiska byggnadens karaktär skulle bevaras.

– Projektplaneringsgruppen har gått igenom alla inkomna enkätsvar. Personalen och barnen får också i fortsättningen vara med i planeringen och t.ex. göra besök i skolbyggnaden för att se på rummen, Savola-Vaaraniemi berättar.