Förbigå menyn
Havainnekuva GigaVaasa-alueesta, kaduista ja tehtaista.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Elöverföring planeras till batterifabriksområdet GigaVaasa

Publicerad: 12.1.2023

Uppdaterad: 13.1.2023

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 16.1 beviljande till EPV Alueverkko Oy av en planeringsreservering för en elstation på batterifabriksområdet GigaVaasa. När elstationen förverkligas är den en av batterifabriksområdets mest centrala mervärdestjänster, med vilken en tillräcklig eldistribution för kommande aktörer på fabriksområdet möjliggörs.

När GigaVaasa-industriklustret färdigställs kommer det att vara stort även i nordisk skala. Det behövs mycket eleffekt till området, och därtill ska systemet tåla vanliga, enskilda fel i nätet och bortfall av en felande komponent utan att det leder till avbrott i produktionen eller förbrukningen, eller till följdfel.

EPV har börjat utveckla en modell där man går vidare i etapper, genom vilka man säkerställer behövliga tjänster för de elanslutningar som krävs. På området byggs först en 110 kV dubbelledning och Långskogens elstation, till vilken de första aktörerna som etablerar sig kan ansluta sig och få den eleffekt de behöver. I etapp två och tre byggs elöverföringen ut vartefter som området utvidgas. Redan nu har det reserverats plats och rutter för elöverföring i hela det framtida området.

– GigaVaasa-området som byggs upp i Långskogen i Vasa kommer att vara ett mycket betydande förbrukningsobjekt. EPV Alueverkko har inlett planeringen och tillståndsprocessen för området för att i tillräcklig grad kunna tillgodose elöverföringsbehovet för kommande aktörer på industriområdet. Till exempel har vi för placering och utvidgning av elstationen ansökt om reservering av 40 000 m2 obrutet område, vilket skulle göra det möjligt att tillgodose hela GigaVaasa-industriområdets behov av eldistribution, säger EPV Alueverkkos verkställande direktör Jukka Rajala.

– När elstationen förverkligas är den en av batteriindustriområdets viktigaste mervärdestjänster, eftersom batteriindustrins produktionsfaser är energiintensiva och beroende av obruten leverans av elenergi, konstaterar stadsmiljödirektör Markku Järvelä från Vasa stad.

Elstationen ansluter till det nationella elnätet bland annat vid Fingrids elstation i Toby där en betydande utvidgning slutförs.