Förbigå menyn
vinter landskap

Artikelkategorier: Nyheter

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25.3 om revisionsdirektören och ekonomin

Publicerad: 26.3.2024

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 25.3 bland annat valet av revisionsdirektör, förvaltningsstadgan, samarbetsförhandlingar och ekonomi.

Till revisionsdirektör valdes ekonomie magister Tiina Friman och som reserv ekonomie magister Paula Granbacka.

Tjänsten som revisionsdirektör var utlyst på Kommunrekrys och på Jobbmarknadens sidor 12.1 – 31.1.2024.  Tjänsten söktes inom den utsatta ansökningstiden av 10 personer.  Till intervjuer valdes fyra personer.  Revisionsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 12 mars.  I tjänsten iakttas en sex månaders prövotid.

Förvaltningsstadgan ändrades på grund av AN-reformen

De ändringar som föreslagits i förvaltningsstadgan berör huvudsakligen ärenden i anslutning till AN-reformen samt några övriga preciserande uppdateringar.

Med anledning av AN-reformen fungerar Vasa som ansvarskommun för Österbottens sysselsättningsområde, som inleder verksamheten 1.1.2025. På sysselsättningsområdet inrättas Österbottens sysselsättningsnämnd, som tillsätts vid följande stadsfullmäktigesammanträde 29.4 och då väljs också Vasas representanter till nämnden.

I Österbottens sysselsättningsnämnd, som är gemensam för kommunerna Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå, finns 16 ledamöter.  Ansvarskommunen Vasa väljer sju ledamöter till nämnden, Korsholm två ledamöter och de övriga kommunerna som deltar samarbetsområdet en ledamot.  Varje ledamot har en personlig ersättare.

Gemensamt strategiskt samarbetsavtal

Fullmäktige godkände Österbottens välfärdsområdes, områdets kommuners och Österbottens förbunds strategiska samarbetsavtal.

Det avtal som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt tar i stor utsträckning hänsyn till Vasa stads kommentarer.

I avtalet upprättas strukturer för strategiskt samarbete, inklusive skapande av en gemensam lägesbild, förhandlingstidtabell samt samarbetsforum.

Samarbetsforumen består av forum för politiska beslutsfattare, samarbetsforum för ledningen på tjänsteinnehavarnivå, samarbetsforum mellan föreningar, organisationer och den offentliga sektorn, samarbetsforum mellan den offentliga sektorn och privata serviceproducenter samt av operativa samarbetsforum.

Som viktiga kontaktytor nämns främjande av välfärd och hälsa, studerandevård, skötseln av sysselsättning, integrationen av invandrare samt beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden.

Dispositionsplanen och investeringsplanen för budgeten år 2024

Stadsstyrelsen godkände 18.12.2023 anvisningarna för år 2024 för iakttagandet av budgeten.  Nämnderna och direktionerna fick anvisningar om att i januari 2024 justera dispositionsplanerna och målen för verksamheten så att de motsvarar de anslag som stadsfullmäktige har beviljat.

Ett förslag till balanseringsprogram upprättas under våren 2024 och förs för beslutsfattande till stadsfullmäktige innan stadsstyrelsens beslut om budgetramen för år 2025.

I verksamhetsbidraget begärdes allt som allt en höjning på 540 000 euro, och statsandelarna föreslås bli höjda med motsvarande summa.  Verksamhetsbidraget är enligt den ursprungliga budgeten 27,4 miljoner euro.  Den interna finansieringen täcker ca 44 procent av investeringsutgifterna.  Räkenskapsperiodens underskott budgeteras fortsättningsvis till 6,2 miljoner euro.

Inom investeringarna ansöktes om mera investeringsanslag på totalt 2,123 miljoner euro för kommunteknikens projekt, vilka har inletts under tidigare år.  Också Vasa Vatten och Hussektorn anhöll om tilläggsanslag för sina investeringar.

För att kunna minimera tilläggsbördan för stadens ekonomi föreslogs att i huvudsak bara de pågående projekt som ansluter sig till GigaVaasa-området får tilläggsanslag i det här skedet.

För utbyggnaden av Sundom skola föreslogs att Vasa Hussektors grundkapital höjs med 2,9 miljoner euro.

Vid sammanträdet behandlades också koncernsammanslutningarnas årsrapport 2023.

 

Föredragningslistan för sammanträdet med bilagor och senare protokoll finns här.

Inspelningen från sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet här.