Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Ge respons på avlägsnandet av plogvallar från tomtanslutningarna

Publicerad: 28.1.2022

I vinter avlägsnas för första gången plogvallarna från tomtanslutningarna i Vasa. Enligt stadens egen kontroll och responsen från invånarna har det förekommit lite brister i plogningen och resultatet har varierat från område till område. Kontrollen har effektiverats inom samtliga områden och dessutom uppmanas invånarna meddela om tomtanslutningen har plogats bristfälligt.

Med plogningen av tomtanslutningarna avses i praktiken att plogvallen som uppstår vid plogningen avlägsnas från tomtanslutningen samtidigt som vägen i övrigt plogas.

Lagen förpliktar inte kommunerna och städerna att hålla tomtanslutningarna öppna utan enligt lag ligger det på fastighetsinnehavarnas ansvar. I Vasa erbjuds avlägsnande av plogvallar från tomtanslutningarna som extra tjänst, med vilken man bland annat försöker bidra till i synnerhet de äldres förutsättningar att bo kvar i sina egnahemshus.

– Hittills har plogvallar avlägsnats med varierande resultat. Det är något som kräver inlärning av oss alla. Dessutom har den snörika vintern ställt till det med sina utmaningar. Det är bara en viss mängd snö som snöstoppet som monteras i plogen klarar av att röja, och efter ett hårt snöfall kan det hända att en liten del av snön yr över stoppet, förklarar Timo Rajala, enhetschef för egendomsförvaltningen.

I bakgrunden till avlägsnandet av plogvallarna från tomtanslutningarna ligger de nya entreprenadavtal som ingicks i fjol och där Vasa är indelat i 14 entreprenadområden. I underhållet deltar förutom stadens egen personal också tio underentreprenörer inom sina egna entreprenadområden.

– En del entreprenörer är nya och känner inte ännu till områdena vad gäller vinterunderhållet. De har emellertid gjort sitt bästa och tack vare ett intensivt samarbete har vi på det hela taget klarat oss bra, åtminstone hittills, säger Rajala.

Strävan är att kontinuerligt förbättra plogningen. Dessutom reflekterar staden noggrant kring den erhållna responsen.

– Vi har effektiverat kontrollen på alla områden och dessutom önskar vi också respons från invånarna. Det bästa sättet är att skicka ett meddelande till oss via responstjänsten. Ju tydligare adressen anges i responsen, desto bättre, och det går ju också att bifoga fotografier till meddelandet, förklarar Rajala.

Ge respons här

 

Snöröjningen i ett nötskal

Underhåll och renhållning av gator och allmänna områden, såsom torg och parker, hör till kommunens ansvar. För stora huvudleder, som t.ex. motorvägen, Karlebyvägen och Alskatvägen, svarar NTM-centralen.

Inom vinterunderhållet i Vasa är gatorna samt gång- och cykelvägarna indelade i underhållsklasser, vilket fastställer i vilken ordning och hur snabbt man strävar efter att ploga gatorna.

  • Vid snöfall plogas först de viktigaste huvudlederna, bussrutterna och huvudcykelvägarna.
  • När huvudleden är plogad och snöfallet avtagit inleds snöplogningen även på bostadsgator.
  • I centrumområdet slungas snön i första hand direkt upp på lastbilsflak och transporteras till snömottagningsplatserna. På övriga ställen plogas snön i huvudsak till gatornas sidor och förs vid behov till snömottagningsplatser. På så sätt får man mera utrymme för snön på gatorna och förbättrar sikten i korsningarna.
  • Ihopsamlad snö lämnas kvar till våren, då solen till slut smälter ned snön.
  • Snöröjningen kan gå långsammare om det snöar mycket. Då kommer plogfordonen senare än vanligt till bostadsgatorna.
  • Stadens egen vinterunderhållsmateriel omfattar 14 maskiner, varav två är väghyvlar och resten lastbilar och lastare.

Mer information om gatuunderhållet finns på adressen www.vasa.fi/underhallavgator