Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Minskandet av koldioxidutsläpp har lyckats

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 3.6.2019 bl.a. en rapport från energi- och klimatprogrammet, personalrapporten samt sammansättningen i stadsstyrelsens sektioner.

År 2016 ställdes som mål för energi- och klimatprogrammet bl.a. förbättring av energieffektiviteten, ökning av förnybara energiformer, minskning av utsläppen av växthusgaser per invånare med 30 % senast år 2020 och kolneutralitet senast år 2035.

En uppföljningsrapport från 2018 visar att man i Vasa har lyckats mycket bra med minskandet av koldioxidutsläpp jämfört med andra kommuner. Enligt 2019 års CO2-rapport ligger Vasa på tredje plats i fråga om utsläppen per invånare på listan av städer med motsvarande storlek. Bland de elva Fisu-kommunerna är Vasa på första plats och bland alla jämförda kommuner på fjärde plats.

I enlighet med stadsdirektörernas avtal är det kvantitativa målet att minska utsläppen av växthusgaser per invånare med 20 % från 1990 års nivå senast år 2020. Det här målet kommer att uppnås. Däremot förutsätter uppnåendet av målet på 30 % ännu åtgärder.

Stadsstyrelsen antecknade rapporten för kännedom.

 

Personalrapporten beskriver personalläget

Vasa stad hade år 2018 en personal på sammanlagt 5 827 personer och årsverkena var 4 714. Minskningen jämfört med år 2017 var 440 årsverken. Antalet sysselsatta personer var 158 förra året. Av hela personalen var 77,3 procent ordinarie.

År 2018 utbetalades löner till hela personalen totalt ca 182,5 miljoner euro (2017 ca 191 miljoner euro). Lönesumman sjönk alltså med 4,6 % (8,87 miljoner euro) jämfört med 2017. Minskningen baserar sig på minskningen i antalet årsverken.

I den ordinarie personalen fanns det förra året flest 55–59-åringar, och personalens medelålder var 46,1 år. Av den ordinarie personalen var 70,3 procent kvinnor. Omsättningen i den ordinarie personalen har hållits på samma nivå i förhållande till 2017 års nivå, dvs. 325 personer.

De vanligaste yrkesbenämningarna 2018 var skötare, barnträdgårdslärare, barnskötare, sjukskötare samt timlärare i huvudsyssla.

År 2018 fanns det 407 lediga arbetsplatser inom Vasa stad, och av dem var 269 ordinarie befattningar. Arbetsplatserna söktes av sammanlagt 4 779 sökande. Mest sökte man arbetstagare till social- och hälsosektorn samt för fostrings- och undervisningsuppgifter. Staden sysselsätter därtill nästan 300 vikarier varje månad.

Stadsstyrelsen antecknade rapporten för kännedom. Rapporten behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Medlemmar och ordförande valdes till stadsstyrelsens sektioner

Enligt Vasa stads förvaltningsstadga har stadsstyrelsen en planeringssektion, en allmän sektion och en koncernsektion. Sektionernas verksamhetsperiod är två år. I varje sektion finns sju ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter och personliga ersättare. Den nya mandattiden började 1.6.2019 och slutar 31.5.2021.

Stadsstyrelsen valde ordförande, vice ordförande, medlemmar och ersättare till planeringssektionen:

Ordförande Marko Heinonen, ersättare Kai Luoma
Vice ordförande Helena Boucht-Lindeman, ersättare Anne Salovaara-Kero
Mauri Ollila, ersättare Jorma Katajamäki
Juha Tuomikoski, ersättare Laura Ala-Kokko
Pirjo Andrejeff, ersättare Jorma Kivimäki
Arja Miettinen, ersättare Maria Tolppanen
Ragnvald Blomfeldt, ersättare Sture Erickson

 

Stadsstyrelsen valde ordförande, vice ordförande, medlemmar och ersättare till allmänna sektionen:

Ordförande Pirjo Andrejeff, reserv Arja Miettinen
Vice ordförande Laura Ala-Kokko, ersättare Jorma Katajamäki
Lauri Karppi, ersättare Mauri Ollila
Jorma Kivimäki, ersättare Maria Tolppanen
Sture Erickson, ersättare Ragnvald Blomfeldt
Barbro Kloo, ersättare Ulla Granfors
Marianne Munkki, ersättare Raija Kujanpää

 

Stadsstyrelsen valde ordförande, vice ordförande, medlemmar och ersättare till koncernsektionen:

Ordförande Lars-Erik Wägar, ersättare Johan Kullas
Vice ordförande Jorma Katajamäki, ersättare Lauri Karppi
Laura Ala-Kokko, ersättare Mauri Ollila
Jorma Kivimäki, ersättare Pirjo Andrejeff
Arja Miettinen, ersättare Maria Tolppanen
Anne Salovaara-Kero, ersättare Helena Boucht-Lindeman
Kai Luoma, ersättare Marko Heinonen

Se föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

Publicerad: 12.06.2019