Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nya anvisningar om coronaviruset till skolorna 7.2.2022

Publicerad: 8.2.2022

Österbottens välfärdsområde har 7.2.2022 uppdaterat skolornas och daghemmens karantäns- och exponeringsanvisningar.

Inom välfärdsområdet kommer principerna för smittspårning och isoleringspraxis att uppdateras i enlighet med den aktuella coronavirussituationen och de aktuella nationella rekommendationerna.

Isoleringsperioden för en person med coronainfektion förkortas från de föregående 10 dagarna till 5 dagar. Den första dagen beräknas från början av symtomen.

Smittspårningen kommer i fortsättningen att riktas till social- och hälsovårdens enheter och anställda. Följaktligen avstås det från gruppkarantäner i skolor och daghem i exponeringssituationer. I fortsättningen, även om det finns fler fall i samma grupp, kommer detta inte att leda till officiell karantän. Principen är att friska, symtomfria barn och unga går i skolan och de som har symptom stannar hemma.

Vårdnadshavarna informeras emellertid också i fortsättningen via Wilma, ifall det i grupperna förekommer fall med coronavirussmitta.

I fortsättningen kommer officiella isoleringsbeslut att skrivas till de som testar positivt i pcr-testet på deras begäran. Om personen fortfarande har symptom 5 dagar efter insjuknandet rekommenderas att hen fortsätter att isolera sig och återgår till det normala livet, skolan eller arbetet när symptomen avtagit.

Som med andra virusinfektioner kan coronaviruset lämna en lätt irritationshosta, förändringar i lukt/smak och trötthet under en längre tid men dessa milda symtom kräver inte fortsatt isolering om tillståndet i övrigt är bra.

Familjemedlemmar till en patient som blivit exponerad hemma rekommenderas  5 dagars frivillig karantän, men inga officiella karantänbeslut fattas för dem som inte arbetar inom social- och hälsovården.

Enligt THL:s riktlinjer, om frivillig karantän inte är möjlig, kan en symptomfri familjemedlem arbeta och barnen kan gå  i skola/dagis under exponeringsperioden. Principen är att barn får komma till skolan/dagis ifall de är friska.

Dessa ändringar träder i kraft 7.2.2022. Tidigare gjorda karantänsbeslut ändras inte.

Obs! Måltidspaket delas inte längre ut till eleverna, eftersom det behövs ett officiellt karantänsintyg för att få ett måltidspaket. I enskilda fall av coronavirus agerar man som normalt i fråga om sjukfrånvaro.