Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Omfattande respons från invånarna om Sundomvägarnas namn – namnen tas i bruk på hösten

Publicerad: 20.6.2023

Invånarna hade vid årsskiftet möjlighet att säga sin åsikt om de förslag till vägnamn i glesbygdsområdena i Sundom som Vasa stads planläggning hade berett. På området finns för närvarande 48 namnlösa vägar som enligt Kommunförbundets anvisning ska ges namn.

Respons begärdes av invånarna om kompletteringen och justeringen av Sundoms adressnamnbestånd och -numrering via karttjänsten under tiden 15.12.2022 – 15.2.2023.  De enskilda responsmeddelanden som lämnades in var totalt 160 stycken.  Huvuddelen av responsen kom på önskat sätt genom karttjänsten, men också den respons som kommit per telefon och e-post har räknats med.

– Största delen av responsen hade bra motiveringar, och vi kan beakta dem.  Jag tackar dem som gett respons för noggrannheten och det flitiga deltagandet! Tack vare dem får vi i Sundom grammatikaliskt och historiskt bra namn, säger planläggningsarkitekt Anne Majaneva som bereder namnärendet.

Planläggningen har berett namngivningen av vägarna tillsammans med fastighetssektorn och lägesdataenheten. Syftet är att få adresser på de bebyggda fastigheter som finns på fastlandet och till vilka det finns vägförbindelse. Enligt Kommunförbundets anvisning bör varje separat väg som leder till fler än två byggplatser eller bebyggda fastigheter i regel ges ett eget namn.

Responsen förs vidare

Namnförslagen och responsen till dem presenterades också för Sundom områdeskommitté i februari.  I kommittén bildades en arbetsgrupp som har gått igenom förslagen och responsen, och diskuterat dem med planläggningsarkitekten i början av maj.

– Jag tackar områdeskommittén och dess namnarbetsgrupp för att de fördjupat sig i det här ärendet, säger Majaneva.

Mest respons gav invånarna om de ändringar som föreslagits för Västersvägen och Svarvarsvägen.  Motiveringen till stadens ändringsförslag var att vägar med samma namn finns i någon grannkommun antingen på finska eller svenska.

– Utlåtanden begärs också av grannkommunerna och räddningsverket innan ärendet förs vidare för beslutsfattande, konstaterar Majaneva.

Det slutliga beslutet fattas av stadsmiljönämnden, dit namnärendet förs efter utlåtandena.  Målet är att få ett beslut under hösten.

Ett konkret arbetsskede inleds efter beslutet

Fastighetssektorn och byggnadstillsynen för de nya adressuppgifterna till registren, och fastighetsägarna informeras om de nya adresserna och tidtabellen för när de träder i kraft.  Från registren uppdateras uppgifterna i registren hos Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.    Inom kommuntekniken låter man göra nya gatunamnsskyltar och sätter dem på sina platser.  Det här kommer att beaktas i budgeten för nästa år.

I Vasa finns också andra gamla byområden, där det är nödvändigt att komplettera och justera adressnamnbeståndet och numreringen i framtiden.  För de här är arbetsordningen och tidtabellen inte ännu klar.