Förbigå menyn
Bild: WasaPlan. Arkitektens syn, ändringar är möjliga.

Artikelkategorier: Nyheter

Serviceproducent och byggherre för Västerängens daghem har valts: daghemmet står klart år 2023

Publicerad: 25.10.2021

I bostadsområdet Västerängen byggs ett nytt servicesedeldaghem. Vasa stad har valt Verkanappulat Oy till producent av småbarnspedagogikservicen och WasaGroup Oy till byggherre.

Vid gatan Lägereldsringen byggs ett servicesedeldaghem, som har planerats för 87 barn, dvs. ett privat daghem som staden köper småbarnspedagogikservice av.

Vasa stads nämnd för fostran och undervisning valde utgående från förslag av en arbetsgrupp Verkanappulat Oy och WasaGroup Oy till serviceproducent-byggherrepar för Västerängens daghem.

Det främjar koldioxidneutraliteten att bygga i trä

Västerängens servicesedeldaghem inleder sin verksamhet under år 2023. Det tvåspråkiga daghemmet får totalt fem barngrupper.

WasaGroup, som valts till byggherre, planerar att daghemmets byggnadsmaterial ska vara stock.

– Koldioxidfotspåret i en daghemsbyggnad av stock är mindre än i byggnader som uppförts i andra material. Träd binder koldioxid när de växer, och koldioxiden hålls bunden i träet under hela byggnadens livscykel, berättar projektchef Emilia Sorama vid Vasa stads hussektor.

I planeringen av gården har i synnerhet möjligheterna att röra på sig och närheten till naturen beaktats samt den terräng som finns utnyttjats. I planen finns det t.ex. en pulkbacke, trampbilsbana och planteringslådor på gården.

Öppet förfarande med inbjudan

Serviceproducent-byggherreparet valdes genom ett öppet förfarande med inbjudan.

I det öppna förfarandet med inbjudan hade alla intresserade serviceproducent-byggherrepar möjlighet att anmäla sig och delta i urvalsprocessen. Tre par anmälde sig. Deltagarna bedömdes enligt kriterier som småbarnspedagogiken och tekniska sektorn hade fastslagit.

Tomten överlåts till serviceproducent-byggherreparet med ett långvarigt markarrendeavtal, som behandlas i stadsstyrelsen.