Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden förtydligar sin roll i situationen gällande Wasa Graffitilandia

Publicerad: 17.3.2023

Gatukonstutställningen Wasa Graffitilandias situation och rivningen av byggnaderna på området har varit föremål för många diskussioner. Vasa stads roll i situationen har varit att komma överens med Puuharyhmä, som äger byggnaderna på området, om olika frågor. Puuharyhmä har för sin del förhandlat med Katukulttuuri ry som arrangerar gatukonstutställningen.

– Vi har fått mycket respons gällande gatukonstutställningen Wasa Graffitilandia och att dess verksamhet upphör i den före detta nöjesparken Wasalandias utrymmen i Vasklot. Vi tackar för all respons och samtidigt vill vi förtydliga fakta gällande denna fråga, berättar direktören för stadsmiljösektorn Markku Järvelä.

Bakgrund:

  • Markområdet till den före detta nöjesparken Wasalandia ägs av Vasa stad, som har arrenderat ut området till Puuharyhmä Oyj.
  • Markarrendeavtalet för området hade ingåtts för bedrivande av nöjesparksverksamhet till år 2037. Nöjesparksverksamheten på området upphörde år 2015.
  • Vasa stad och Puuharyhmä Oyj har sedan år 2015 förhandlat om att avsluta markarrendeavtalet i förtid.
  • Avgörandet av frågan om en förlängning av arrendeavtalet framskred hösten 2022, då delgeneralplanen för Vasklot vann laga kraft. Den kommande markanvändningen i området har fastslagits i delgeneralplanen, och på området kommer bland annat bostäder att byggas.
  • Byggnaderna på den före detta nöjesparkens område ägs av Puuharyhmä, som har hyrt ut dem till Katukulttuuri ry från och med sommaren 2021.
  • Vasa stad och Puuharyhmä kom i samförstånd överens om att markarrendeavtalet avslutas i förtid i januari 2023.
  • I avtalet ingår att Puuharyhmä svarar för rivningen av de byggnader bolaget besitter.
  • Enligt avtalet upphör Puuharyhmäs arrendebetalning till staden 30.6.2023.

– Vi kom emellertid överens om att byggnaderna kan rivas först i höst, och vi kommer inte att ta ut mera arrende av Puuharyhmä, fastän rivningen skulle ske först efter sommaren. Med en lång rivningstidtabell ville vi från stadens sida göra det möjligt att genomföra Wasa Graffitilandias sommarutställning också under den kommande sommaren, säger Järvelä.

Eftersom byggnaderna trots allt ägs av Puuharyhmä, har staden inte kunnat förhandla om användningen av dem med en tredje part, dvs. Katukulttuuri ry.

– Med andra ord har en förlängning av avtalet om Wasa Graffitilandia varit en fråga mellan Puuharyhmä och Katukulttuuri ry, och vi som stad har inte kunnat påverka det, påminner Järvelä.

Vasa stad har stött Katukulttuuri ry:s verksamhet med kulturunderstöd, och dessutom beviljade Vasa stads kultursektion i fjol föreningen priset Årets kulturgärning i Vasa 2021.

– Utöver dessa beviljades föreningen i mars ett verksamhetsunderstöd på 6 500 euro, vilket vi hoppas att ska medverka till att det blir möjligt att fortgå med konceptet i nya lokaler i Vasa, berättar Vasa stads kulturchef Jenni Niemi.

Ett villkor för understödet är att föreningens verksamhet fortgår i Vasa.