Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutar 16.3 om balansering av ekonomin

Vasa stad föreslår för stadsstyrelsen bl.a. besparingar som drabbar hela stadens personal. Besparingarna måste göras för att staden ska kunna uppfylla skyldigheten att täcka underskottet. Stadsstyrelsen beslutar måndag 16.3 hur underskottet i resultatmålet åtgärdas.

Vasa stads resultat år 2019 bedöms bli 4,8 miljoner euro, vilket minskar stadens kumulativa underskott från -33 miljoner euro till cirka -28 miljoner euro.

– De underskott som ackumulerats hos staden ska täckas under år 2020, vilket gör att det positiva resultatet år 2019 medför att det resultatmål som ställs för år 2020 blir betydligt lindrigare. Det tidigare ställda resultatmålet för år 2020, 21,1 miljoner euro, kan tack vare det positiva resultatet sänkas till 16,3 miljoner euro, berättar ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Sparbehovet är cirka 3,8 miljoner euro

Stadsstyrelsen beslutade i februari återremittera småbarnspedagogikens och social- och hälsovårdssektorns dispositionsplaner till nämnden för fostran och undervisnings och social- och hälsovårdsnämnden, eftersom de överskrider budgeten. Båda nämnderna har granskat sin dispositionsplan på nytt och det resultat som måste åstadkommas år 2020 stiger från 10 miljoner euro till 14,4 miljoner euro. Underskottet i förhållande till resultatmålet är fortfarande knappt 2 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade vid sitt möte 10.3 föreslå för resultatområdet socialt arbete och familjeservice ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner euro, vilket skulle täckas med en utgiftsminskning i kostnaderna för specialsjukvården. Det föreslås för stadsstyrelsen att den ska godkänna ett förslag till tilläggsanslag på 2,4 miljoner euro. För sjukvårdsdistriktet föreslås ett sparkrav på 1,5 miljoner euro.

Upphandlingsförbudet, som redan är i kraft, bedöms medföra besparingar på minst 0,7 miljoner euro år 2020.

Totalt sett stiger behovet att anpassa stadens ekonomi till 3,7 miljoner euro. När de permitteringar som redan ingår i dispositionsplanerna beaktas, stiger besparingsbehovet inför samarbetsförhandlingarna till 3,8 miljoner euro.

Samarbetsförhandlingar inleds i mars

Samarbetsförhandlingar, som gäller hela stadens personal, inleds i mars. Samarbetsförhandlingarnas mål är att i enlighet med förslaget hitta besparingar på cirka 3,8 miljoner euro i bl.a. personalutgifter.

Sparbehovet preciseras enligt stadsstyrelsens beslut och sparmetoderna preciseras vid samarbetsförhandlingarna. Beslutet om samarbetsförhandlingar som gäller hela stadens personal fattades av stadsstyrelsen 17.2.

– Osäkerheten inom ekonomin är nu stor, den påverkas för närvarande av såväl kollektivavtalsförhandlingarna som coronaviruset. År 2020 kommer att vara utmanande, eftersom vi eftersträvar ett resultat på över 16 miljoner euro för året. Vi strävar emellertid också efter ett positivt resultat för år 2021, för att ekonomin ska fås i balans på lång sikt, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Föredragningslistan för stadsstyrelsen möte 16.3 finns på adressen: http://tweb.vasa.fi/

 

Publicerad: 12.03.2020