Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tack för din respons – vi fick hela 4 106 svar i fjol!

Publicerad: 16.5.2023

Vasa stad fick rekordartade 4 106 responssvar via sin feedbacktjänst år 2022, vilket är nästan 1 000 fler än året innan. Det område som fick mest feedback, nämligen 3 550 responssvar, var stadsmiljön. Man kommer att satsa mer på att besvara feedbacken eftersom den är en viktig del av att utveckla staden.

Av de responssvar som kom in via feedbacksystemet feedback.vaasa.fi år 2022 var 1 378 (34 %) åtgärdsförslag, 1 688 (41 %) kritik, 469 (11 %) frågor och resten kommentarer, beröm eller odefinierade. Responsens behandlingstid var i medeltal ungefär fyra dygn.

Den stående favoriten gator och trafik

– Antalet responssvar steg särskilt till följd av den feedback som stadsmiljön fick. Mängden feedback på stadsmiljön ökade med cirka 1 300 responssvar från år 2021, säger stadsmiljödirektör Markku Järvelä.

Största delen av den totala responsen till staden och stadsmiljön (60 %) gällde gator och trafik samt kollektivtrafik (28 %). Så var fallet även under de föregående åren. Feedback gavs särskilt på körbanorna och Lifti.

– En del av responsen på kollektivtrafik har vi inte kunnat svara på och det beklagar vi verkligen. Därför kommer vi i fortsättningen också att anvisa mer resurser för att besvara feedbacken och innehållet i den, konstaterar Järvelä.

Det kom också in beröm.

”Rutterna och tidtabellerna för Korsnäståget-centrum-Vasklot är verkligen smidiga numera, man kommer sig behändigare till arbetet i Vasklot och även till centrum för att uträtta ärenden.”

”Att utveckla promenadcentrumet är absolut en bra sak. Vasa är på toppen av utvecklingen då man skapar ett trivsamt promenadcentrum som är tryggt för fotgängarna.”

Inom bildningssektorn koncentrerades responsen till biblioteken och idrottsservicen.

Bildningssektorn fick i fjol 367 responssvar, av vilka största delen (133 st.) var åtgärdsförslag och frågor (107 st.). Mest feedback fick bibliotekstjänsterna (160 st.) och idrottsservicen (147 st.).

– Feedbacken på biblioteken gäller oftast lån av böcker samt önskemål om material. Inom idrotten poängteras särskilt underhållet av idrottsplatser och olika önskemål om skyltar och fler idrottsplatser, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

Småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, kulturen och instituten får mindre respons via feedbacksystemet, eftersom responsen på dem kommer direkt via Wilma, e-post, telefon eller webbsidor.

Beröm fick man bland annat för frilufts- och idrottsplatserna.

”Fina friluftsområden i Vasas omgivning. Bra sidor där man samlat information om vandringsleder, tjänster, kartor osv. Det här har jag väntat på. Nu är det bara att prova på …”

”Tack för min egen och många andras del för de nya trapporna vid vattenlöningsbanan!”

Koncernstyrningen får mest respons på webbsidorna

Den respons som koncernstyrningen fick via feedbacksystemet var mest koncentrerad till kommunikationen. Kommunikation och samhällsrelationer fick i fjol sammanlagt 65 responssvar, av vilka mer än hälften (69 %) gällde webbsidorna.

Förvaltning och ärendehantering fick 47 responssvar som handlade främst om samservicen och förvaltningen. Till välfärdsservicen kom det in 36 responssvar om utvecklandet av välfärden.

– Största delen av feedbacken både om webbsidorna, förvaltningen och välfärdsservicen gällde Österbottens välfärdsområde dit social- och hälsovårdstjänsterna överfördes i början av år 2022. Alla dessa responssvar har skickats till välfärdsområdet för att besvaras där eller så har kunden hänvisats direkt till välfärdsområdets sidor om tjänsterna, säger koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

Man har också varit nöjd med webbsidorna.

”Verkligen tydliga och välfungerande webbsidor! Har inte provat med mobilen men på datorn fungerar de som en dröm. Tydlig struktur!”

Majoriteten av responsen kommer via någon annan kanal

Via feedbacksystemet får staden endast en liten del av responsen. Via sociala medier t.ex. fördes sammanlagt 11 800 diskussioner år 2022.

Vidare kommer feedback och frågor till samservicepunkterna, direkt till de anställda samt via webbsidorna (Vasa Vatten, Stadsteatern, Vamia), Wilma, institutens HelleWin, genom olika enkäter och felanmälningssystem.

– Vi är tacksamma för all feedback. Responsen behandlas inom stadsorganisationen enligt ämnet i olika sammansättningar, t.ex. i ledningsgrupper och med tjänsteleverantörerna. Responsen är en del av utvecklandet, men det viktigaste är att ta med kunderna redan när tjänsterna planeras, påminner Karjalainen.