Förbigå menyn
Wasa Station havainnekuva ilmasta

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa får ett musikhus och ett nytt landmärke – starkt stöd av stadsfullmäktige för genomförandet

Publicerad: 27.7.2021

Uppdaterad: 16.12.2021

Stadsfullmäktige i Vasa beslöt vid sitt extra sammanträde 26.7 om beviljande av borgen för projektet Wasa Stations lån samt om bildande av ett nytt fastighetsbolag. Det av staden ägda bolaget tar sammanlagt 52 miljoner euro i lån och med det finansieras det framtida musikhusets andel av multifunktionskvarteret. Det är meningen att byggandet av Wasa Station på den gamla busstationens plats inleds redan i år.

I multifunktionskvarteret har utöver musikhuset planerats idrotts- och multifunktionslokaler som byggföretaget svarar för, affärslokaler och ett hotell samt ett tornhus med minst 20 våningar, som kommer att bli Vasas nya anslående landmärke.

Musikhuset – ett mångsidigt evenemangscenter med låg tröskel

I musikhuset som finansieras och upprätthålls av staden, planeras ett mångsidigt för alla öppet evenemangscenter med många olika användningsändamål, allt från konserter till mässor, kongresser och utbildningsevenemang samt stadsorkesterns konserter.

Inspiration har man hämtat bl.a. från Logomo i Åbo och Musikhuset i Helsingfors, men även utanför Finland. Utgångspunkten är att varje Vasabo ska kunna uppleva musikhuset som sitt eget.

– Musikhuset tillsammans med de övriga serviceformer som Wasa Station erbjuder, kommer att ändra Vasas centrumbild och invånarnas sätt att tillbringa sin fritid i staden. Jag hoppas att musikhuset blir Vasabornas nya vardagsrum, dit det är trevligt att bjuda gäster och som vi kan vara stolta över, berättar bildningsdirektör Christina Knookala, medlem i Wasa Stations ledningsgrupp.

Avsikten är att skapa ett musik- och evenemangscenter som skiljer sig från andra och som syns och hörs även utanför landskapsgränserna. Ett allsidigt program samt att lokalerna kan användas mångsidigt förutsätter även en noggrann planering av de tekniska lösningarna.

– Kravet är att lokalerna är anpassningsbara, fungerar med tanke på logistiken samt har en utomordentligt bra akustik för många olika slags behov, fortsätter Knookala.

Wasa Station skapar arbetsplatser och ger skatteintäkter

Wasa Station medför cirka 1,7 miljoner euro i tilläggsutgifter per år i stadens ekonomi. Som motvikt skapas uppskattningsvis flera hundra nya, stadigvarande arbetsplatser. Även de indirekta inverkningarna på stadsutvecklingen samt på tillgången på service är betydande.

– Wasa Station kommer att ge så mycket tilläggsvärde åt Vasa och invånarna att det lönar sig att ta den här tilläggsutgiften. Stadens årliga utgifter uppgår nästan till 600 miljoner euro, varför kostnaden är helhetsekonomiskt sett relativt liten jämfört med nyttan, konstaterar ägarstyrningsdirektör Jan Finne.

Verksamhetskostnaderna för musikhuset har uppskattats till 3,4 miljoner euro per år och stadens intäkter till cirka 1,7 miljoner euro per år. Staden har erhållit understöd från undervisnings- och kulturministeriet för genomförande av musikhuset. Understödet överfördes i sin helhet till det här året. I finansieringsprogrammet har understödets totala belopp varit 3 miljoner euro. Stadens avsikt är att få stödets totalbelopp höjt, eftersom musikhusets betydelse även på riksnivå har ökat i och med Yle.

Bredvid musikhuset byggs dessutom en ny motionssal, som staden kommer att hyra även i YIT:s användning. På det här sättet undviker man två stora investeringar: En grundlig renovering av Onkilahden yhtenäiskoulus gymnastiksal och byggandet av en separat bollhall.

Byggskedet har uppskattats räcka cirka tre år, varvid inverkningarna på stadens driftsekonomi kommer att synas tidigast år 2025.

Meningen är att byggandet inleds redan i år

Wasa Station genomförs av byggföretaget YIT som svarar för kvarterets övriga lokaler och hyresavtalen. Då de i genomförandeavtalet antecknade villkoren, bl.a. gällande uthyrningsnivån, har förverkligats är det meningen att byggandet av Wasa Station inleds redan i år.

För multifunktionskvarteret Wasa Station har utvecklats ett innovativt och kostnadseffektivt helhetsenergisystem och miljövänligheten kommer att märkas i kvarterets vardag. Projektet har redan beviljats den internationella BREEAM Community-miljöklassificeringen på basis av de planer och utvärderingar som gjorts.

Wasa Station i siffror:

  • köpcentrum 18 800 m2
  • musikhuset 11 000 brm2
  • motionssal 3500 brm2
  • hotell 178 rum
  • bostäder cirka 110
  • parkeringsplats för cirka 600 bilar
  • cykelparkering för cirka 600 cyklar