Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stads budget 2023 skapar balans och tillväxt

Publicerad: 27.10.2022

Vasa stads budget för år 2023 strävar efter balans och en buffert för osäkerheten. Kommunalskattesatsen förändras till följd av välfärdsområden, men skatteintäkterna förväntas ändå bli relativt bra. Målet för år 2023 är ett resultat på 0,8 miljoner euro. Det görs mycket investeringar men de räcker inte på långa vägar för att tillgodose alla behov.

– Vi lever i en oviss tid och om coronan tidigare förorsakade svårigheter med förutsägbarheten, så medför också läget i Ukraina en ökad osäkerhet. Förutsägbarheten för ekonomin är mycket utmanande. En ökning av utgifterna försvårar planeringen av investeringar och driftsekonomi. Inledningen av välfärdsområdet i början av år 2023 förändrar beskattningen och skatteinkomsterna, berättar stadsdirektören Tomas Häyry.

Invånarantalet i Vasa förväntas utvecklas måttligt, men dock fortsättningsvis positivt. Sysselsättningsprognoserna är väldigt bra och inom vissa sektorer kan man redan tala om en tydlig brist på arbetskraft. Byggandet såväl för boende som för handel och industri förväntas fortsätta på en bra nivå. Staden växer och utvecklas stabilt i sin helhet.

Förändringar av skatteinkomsterna

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2023. Detta innebär en sänkning av kommunalskatten och en höjning av den statliga beskattningen i inkomstbeskattningen. Alla kommuners kommunalskattesatser sänks med 12,64 procentenheter och den statliga beskattningen höjs på motsvarande sätt.  Kommunalskatten i Vasa sjunker alltså från 21 procent till 8,36 procent. Den allmänna fastighetsskatten föreslås bli 1,25 procent. Även kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten minskar något.

– Skatteförändringarna innebär en minskning av skatteinkomster med cirka 151 miljoner euro från år 2022, men även att finansiering av social- och hälsovårdstjänster upphör. Förändringar som gäller verksamheten kommer inte i någon större omfattning längre, eftersom social- och hälsovårdstjänsterna i Vasa flyttades till samkommunen redan i början av år 2022, förtydligar koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

Rent allmänt har skatteinkomsterna ökat bra, vilket beror på en stark sysselsättningssituation och inkomstutveckling, samt goda resultat bland företagen i området. Skatteinkomsterna uppskattas uppgå till drygt 181 miljoner euro för år 2023.

Statsandelen uppskattas bli cirka 45 miljoner euro, som är cirka en tredjedel jämfört med år 2022, vilket beror på bortfallet av social- och hälsovårdsservicen.

Överskridningstryck inom driftsekonomin

Stadens verksamhetsutgifter inklusive affärsverken uppskattas vara cirka 326 miljoner euro år 2023.

Verksamhetsintäkterna väntas uppgå till cirka 134 miljoner euro. Man försöker se till att det kumulativa överskottet hålls vid dryga 10 miljoner euro.

Nämnderna har till budgeten för år 2023 föreslagit en ökning med cirka 6,6 miljoner euro varav cirka 2,8 miljoner euro går att täcka med verksamhetsintäkter. I stadsdirektörens budgetförslag har man kunnat anvisa finansiering till ungefär två tredjedelar av dessa förslag.

De viktigaste tilläggen inom driftsekonomin är vikarier och assistenter för småbarnspedagogiken (350 000 e), biblioteksmaterial (20 000 e), vägunderhåll (125 000 e), beredskap för prishöjning av energin (145 000 e), förbättring av kollektivtrafiken (280 000 e) och utredningen för täckande av Sankta Maria kyrka (100 000 e).

Investeringar efter överväganden, finansiella kostnader på uppgång

Till de viktigaste investeringarna år 2023 hör utveckling av fritidsområden (480 000 e), byggande och sanering av gatunätverk (5,4 milj. e), cykelvägar (2,7 milj. e), utveckling av grönområden (0,5 milj. e), utveckling av hamnen (4,7 milj. e), Långskogens storindustriområde (7,8 milj. e), Vasa Vattens projekt (10,4 milj. e), utbyggnad av Sundom skola (3,3 milj. e) och grundrenovering av byggnader (7,5 milj. e).

Sammanlagt gör staden investeringar för 65 miljoner euro under nästa år.

– Investeringarna görs efter överväganden och objekten följer strategin. Utveckling av cykeltrafiken, grönområden och logistiken är i enlighet med vårt mål för ett klimatneutralt Vasa 2020. Vi kan främja målet med dragningskraft genom att främja näringslivet och utveckla fritidsområden. Alla dessa har även en inverkan på välfärden, säger Häyry.

Instabiliteten på finansmarknaderna och de stigande räntorna påverkar låntagningen och lånebeloppen. Skulden per invånare i Vasa väntas vid slutet av år 2023 vara 5524 euro, vilket är nästan 460 euro mer än år 2022 och beror på de stora investeringarna som staden har gjort.

För investeringar som stöder livskraften kommer man att söka finansiering också utifrån. Till exempel via ekosystemavtalet fås EU-bidrag för utveckling av staden.

Budgeten för år 2023 behandlas i stadsstyrelsen 31.10 och i stadsfullmäktige 14.11.
Föredragningslistorna publiceras på adressen https://twebsv.vaasa.fi/ 

Vasa stads budget för år 2023 i siffror:

Invånarantal prognos 2023…………………………..…….……. 67 900 invånare
Inkomstskatteprocenten……………………………….…………  8,36 procent Verksamhetsbidrag…………………………………………………  -191,8 miljoner euro
Skatteintäkter……………..…………………………………….………  181 miljoner euro
Årsbidrag……………..……………………………………….…………… 35,2 miljoner euro
Ackumulerat överskott…………………………………..………….  10,6 miljoner euro
Resultat……………..………………………………………………………  0,8 miljoner euro
Statsandelar……………………………………………..……………….  45 miljoner euro
Investeringar totalt (netto)……………………….……………….  65 miljoner euro
Lånebeloppet per invånare……………………………………….   5524 euro