Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Viulu ja piano

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads kulturaktörer får 390 000 euro i coronabidrag

Publicerad: 18.6.2020

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat aktörer inom kultur och konst i Vasa stad 390 000 euro för att de ska klara sig genom coronaviruskrisen. Därtill får Wasa Teater, som verkar som Österbottens regionala teater, 170 000 euro.

Av aktörerna i Vasa får Vaasan kaupunginteatteri det största bidraget, 300 000 euro. Vasa stadsorkester beviljas 60 000 euro och stadens museer 30 000 euro. Utöver stadens aktörer understöds Österbottens svenskspråkiga institutionsteater Wasa Teater med 170 000 euro.

– Detta ger en mer stabil ekonomisk grund för höstens verksamhet och är en betydande sporre från ministeriet, säger Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.

Museer, orkestrar och teatrar som omfattas av statsandelar beviljades på basis av ansökningar 14 762 900 euro, av vilket Vasa stads aktörer fick 390 000 euro.

Stöden ger även energi att återställa verksamheten

Med den beviljade summan stöder undervisnings- och kulturministeriet teatrarnas och orkestrarnas förutsättningar att fortsätta sitt konstnärliga och övriga kreativa arbete samt museernas förutsättningar att värna om kulturbeståndet och tillgången till kulturarv samt sköta uppgifter i anslutning till experttjänster.

– Att återställa verksamheten och utveckla den kräver energi, vilket aktörerna säkert får mer av i och med detta erkännande, fortsätter Knookala.

Sammanlagt delade undervisnings- och kulturministeriet ut 20 682 900 euro till nationella konstinstitutioner, upprätthållare av grundläggande konstundervisning samt till museer, orkestrar och teatrar som omfattas av statsandelar.

I besluten beaktades aktörernas inkomstbortfall, besparingar och genomförda verksamhet under perioden 13.3–31.5.2020 samt planerna för fortsatt verksamhet.

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de sektorer inom kultur och idrott som drabbats hårt av coronapandemin. Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten 24.4.2020.

 

Läs mer: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuurille-ja-taiteelle-korona-avustuksina-lahes-21-miljoonaa?_101_INSTANCE_EO5YMax9SpbU_languageId=sv_SE