Förbigå menyn
Ilmakuva Matkakeskus

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas budgetförslag reagerar på de riksomfattande ekonomiska utmaningarna

Publicerad: 31.10.2019

Kommunernas ekonomi fortgår att utvecklas åt olika håll också år 2020. Många kommuner har svårigheter att få årsbidraget att bli positivt. Vasa stads budget för år 2020 är fortsättningsvis koncentrerad på att underskottet ska täckas och investeringarna stävjas. På grund av detta föreslås det att skatteprocenten ska höjas med 0,5 procentenheter.

– Utvecklingen i Vasa är fortfarande positiv. Näringslivets investeringar samt både sysselsättningen och folkmängden utvecklas gynnsamt. I de riksomfattande befolkningsprognoserna har inte beaktats t.ex. kommunernas ekonomiska investeringar och inte heller arbetsrelaterad invandring, säger stadsdirektör Tomas Häyry.   

Det svåra i att förutse statsandelar och skatteintäkter medför utmaningar för ekonomiplaneringen.  

– Målet för år 2020 är fortfarande att täcka det kumulativa underskottet, dvs. 32,9 miljoner euro, inom utsatt tid. Inte heller under nästa år kommer ekonomin att vara skyddad mot överraskande yttre förändringar, fortsätter tf ekonomidirektör Jari Karjalainen.  

Det förväntas att statsandelarna kommer att öka till 120,5 miljoner euro nästa år.  

– År 2020 ökar statsandelarna och skatteintäkterna något. För Vasas del ökar statsandelarna med cirka tio miljoner euro. Detta eliminerar dock inte det faktum att man i budgeten måste beakta att semesterpenningen återgår till normal nivå, att social- och hälsoutgifterna ökar, att staten planerar förhöjningar i servicenivån t.ex. gällande småbarnspedagogiken och gratis utbildning på andra stadiet samt vårdardimensioneringen och vårdgarantin, säger Karjalainen. 

År 2020 eftersträvas ett årsbidrag på 51,8 miljoner euro, i så fall blir räkenskapsperiodens resultat 20,5 miljoner euro på plus.   

Nettoinvesteringarna är cirka 45,1 miljoner euro. Kommunalskatten föreslås bli 21 procent, dvs. det föreslås att skatten ska höjas med 0,5 procentenheter jämfört med nivån år 2019. Den allmänna fastighetsskatten ska höjas med 0,1 procentenheter.  

Det kumulativa underskottet strävar man efter att täcka fram till år 2021. Lånebeloppet per invånare sjunker nästa år till 3738 euro. 


Utmaningarna inom ekonomin är riksomfattande 

Ett negativt årsbidrag förväntas i 21 av Finlands kommuner år 2019 och underskott har 47 kommuner. Det antas att antalet kommer att öka under de kommande åren och vara 144 respektive 131 kommuner år 2023. Tryck på att höja skatteprocenten för nästa år har 17 kommuner av samma storlek som Vasa.  

Vasa är ett undantag i det att staden i sin budget siktar mot ett positivt årsbidrag på över 51 miljoner euro, också om det finns ett tryck på att höja skatteprocenten.  

När man jämför Vasa med andra städer av samma storlek, med medelvärdet i hela landet och medelvärdet i Österbotten, används pengar i Vasa i högre grad än på annat håll t.ex. för trafikleder, museer, bibliotek, teater, småbarnspedagogik, yrkesutbildning, munhälsovård och musik.   

I motsvarande grad sätts mindre pengar på gymnasier, dygnet runt boende för personer med funktionsnedsättning, miljöhälsovård, samhällsplanering, allmän förvaltning och främjande av näringslivet.  

Kommunernas kostnadsstrukturer år 2018 kan du bekanta dig med på Kommunförbundets hemsidor.  

– Utmaningarna i fråga om ekonomin gäller flera kommuner i Finland. Kommunernas utgifter har ökat med 3 procent årligen, och skatteintäkterna och statsandelarna har inte räckt till för att täcka kostnaderna. Kommunernas bokslut för år 2019 kommer att vara ett historiskt sorgligt kapitel, funderar Karjalainen.  

 

Det finns tro på framtiden 

Investeringar görs återhållsamt år 2020. Vasa stads mest betydelsefulla investeringar är: 

Ändringsarbetena på Alskatvägen (1,8 miljoner euro), utvecklandet av hamnen (7,2 miljoner euro), vatten- och avloppsförsörjningen (7,8 miljoner euro), den grundliga renoveringen av Styrelsegården (5,6 miljoner euro), övriga grundliga renoveringsprojekt (6,3 miljoner euro) markanskaffning (4 miljoner euro), utbyggnaden av ishallen (2 miljoner euro), dagvattenarbeten (800 000 euro) och det nya svenskspråkiga hyresdaghemmet i Gerby (400 000 euro).  

– Vi har rett ut företagsvärldens kommande investeringar i Vasaregionen och det verkar som om investeringar på cirka 1,2 miljarder euro är på gång här inom en nära framtid.Det finns alltså tro på framtiden och ekonomin, summerar Häyry. 

 

Budgeten för år 2020 behandlas i stadsstyrelsen 4.11 och i stadsfullmäktige 18.11.