Förbigå menyn

Borttagning av gammal oljecistern

Om oljeuppvärmningssystemet slopas och ersätts med en luft-vattenvärmepump behöver tillstånd från byggnadstillsynen inte sökas för objektet, ifall anläggningen inte placeras på gatufasaden. När åtgärden har utförts kan detta meddelas på adressen byggnadstillsynen.lov@vasa.fi så uppdaterar vi uppgiften om byggprojektets uppvärmningssystem i registret. Vattnet från luft-vattenvärmepumpen ska ledas genom ett rör till en tillräckligt stor dräneringskista som inte är belägen nära byggnadens grund. Eventuellt frostskydd för röret. Det får inte förorsaka halka vintertid på gångar eller vägar.

Urbruktagning av en oljecistern ska anmälas till räddningsmyndigheten, palotarkastaja@ovph.fi (040 661 0307 ).

Frågor om saken kan sändas till kemikalieinspektör Henrik Backman, henrik.backman@ovph.fi (040 6626336).

En oljecistern som tagits ur bruk samt dess påfyllningsrör ska enligt stadens miljöskyddsföreskrifter (12 §) tas bort. Cisternen ska rengöras och granskas av ett företag med kompetens för uppgiften innan cisternen tas bort. Ett intyg över detta ska uppvisas vid behov. Undantag från bestämmelserna kan ansökas med en fritt formulerad ansökan till miljöavdelningen, t.ex. ymparistonsuojelu@vaasa.fi. I ansökan ska motiveringen till att man inte vill avlägsna cisternen anges, t.ex. svår plats att gräva på. Förutom ansökan ska ett intyg över tömning av cisternen och borttagning av påfyllningsrören lämnas in. Byggnads- och miljönämnden fattar det slutliga beslutet om kvarlämnande av cisternen i marken. För beslutet debiteras en avgift enligt miljöskyddsmyndighetens taxa:

Miljösektorns avgifter | Vaasa.

För ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att ta bort och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit tidigast 1.6.2020. Understöd kan sökas så länge anslag räcker.

linkki https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle