Förbigå menyn
Lapsi kirjoittaa koulussa

Undervisning för språk- och kulturgrupper

Undervisningen för elever med ett annat modersmål än finska eller svenska har som mål att stödja elevernas flerspråkighet och utvecklingen av deras identitet och självkänsla. Undervisningen ger eleverna förutsättningar att utvecklas till balanserade och aktiva samhällsmedlemmar och jämlika möjligheter till fortsatta studier.

 

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

Elever som inte ännu har tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska för studier i den grundläggande utbildningen deltar i den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Omfattningen av undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen är i regel ett kalenderår. Integreringen i den grundläggande utbildningen inleds så fort som möjligt.

Alla elever undervisas i finska eller svenska som andra språk. Om undervisning i andra ämnen bestäms i elevens individuella studieprogram.

Från undervisning som förbereder för den grundläggande utbildning till närskolan

Efter undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen övergår eleven till den egna närskolan. Inom den grundläggande utbildningen har eleverna sex år från att den grundläggande utbildningen inletts rätt till undervisning i finska eller svenska som andra språk och stöd för annan undervisning. Elever i åk 7-9 inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen som inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att fortsätta den i den grundläggande utbildningen efter undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen kan fortsätta studierna i en övergångsklass.

Elever med annan språk- och kulturbakgrund erbjuds i mån av möjlighet undervisning i det egna modersmålet 2 timmar per vecka.

För elever med en annan språk- och kulturbakgrund planeras en individuell lärstig

 

Finska eller svenska som andra språk

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk ges till elever vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med svenska eller finska som modersmål inom alla språkets delområden. Undervisningen i svenska som andraspråk är inte stöd- eller specialundervisning i svenska, utan en lärokurs med egna mål, innehåll och bedömningskriterier som ska beaktas i undervisningen.

Målet för undervisningen är att eleven ska uppnå sådana språkkunskaper att hen har jämlika förutsättningar som de andra att fungera och studera i den omgivande språkgemenskapen.

I Vasa erbjuds undervisning i finska eller svenska som andra språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Alla elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen undervisas i finska eller svenska som andra språk.

 

Undervisning i det egna modersmålet

Undervisning i främmande modersmål ordnas inte längre från och med läsåret 2024–25

Inom Vasa stads grundläggande utbildning ordnas inte längre undervisning i främmande modersmål från och med hösten 2024.

Beslut om detta fattades i nämnden för fostran och undervisning 17.4.2024 och i stadsfullmäktige 29.4.2024.

Beslutet sammanhänger med Vasa stads program för balansering av ekonomin. Målet är att hitta besparingsobjekt för cirka 40–50 miljoner euro inom stadens verksamhet för åren 2024–2027.

Undervisning i främmande modersmål är avsedd för elever som har ett annat modersmål än undervisningsspråket. Undervisningen i främmande modersmål är inte en lagstadgad rättighet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Undervisningschef Ann-Sofie Nygård, tfn 040 592 8709, ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Finskspråkig grundläggande utbildning

Koordinator Kati Nuojua, tfn 040 542 3240, kati.nuojua@edu.vaasa.fi