Förbigå menyn
Lapsi kiipeilytelineellä

Anmälan till skolan

I januari händer följande inom den grundläggande utbildningen i Vasa

Vid flytt till Vasa från annan kommun eller från utlandet

Barn i skolåldern (åk 1-9) som flyttar till Vasa anmäls till skolan elektroniskt.

Fyll i den elektroniska anmälan här.

 • förvaltningssekreterare Therese Kangas, tfn. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi
 • förvaltningssekreterare Annika Härkönen, tfn. 040 520 4516, annika.harkonen@vaasa.fi
 • grundlaggande@edu.vaasa.fi

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

Elever som inte ännu har tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska för studier i den grundläggande utbildningen deltar i den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.

Efter undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen övergår eleven till den egna närskolan.

Byte av närskola inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Anhållan om byte av närskola görs via denna blankett. Skriv  ut eller fyll i anhålla om byte av närskola elektroniskt. Blankettens funktioner fungerar när du sparar blanketten som en PDF-fil på din dator och öppnar upp blanketten med Adobe Reader eller liknande PDF-fil läsprogram.

Blanketten sänds till adressen Vasa stad, svenskspråkig grundläggande utbildning, rådhusgatan 29, 65100 Vasa eller elektorniskt till adressen grundlaggande@edu.vaasa.fi

Vårdnadshavarna kan om de önskar anhålla om byte av närskola till:

 • en annan skola än anvisad närskola,
 • betonad undervisning ( engelskspråkig undervisning)
 • Vasa övningsskola,
 • de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu eller Vaasan Rudolf Steiner koulu.

En elev som beviljas plats i en sekundär skola är inte berättigad till skolskjuts eller resebidrag. Byte av närskola är möjligt om det finns plats i den skola som vårdnadshavarna ansöker om.

Anhållan om byte av närskola inför stadieövergång

 • Anhållan om byte av närskola inför stadieövergången från förskola till årskurs 1 görs under januari månad i Wilma.
 • Anhållan om byte av närskola inför stadieövergången från årskurs 6 till årskurs 7 görs under januari månad i Wilma eller per blankett.

Byte till sekundär skola kan beviljas på följande grunder: 

 • Orsaker som föranleds av elevens hälsotillstånd enligt utlåtande av skolpsykologen
 • Fortsättning i samma skola efter flytt till annat närskoleområde
 • Utöver dessa kriterier kan hänsyn tas till skolvägens trygghet och längd och om eleven har syskon i skolan.

 

Anmälan till årskurs 1

Barnet anmäls till skolan det år barnet fyller sju år.

Inskrivningen sker elektroniskt via Wilma. Vårdnadshavarna till barn i förskolan har redan Wilma i bruk. Vårdnadshavarna kan vid behov kontakta förskolans lärare om användarnamn till Wilma.

Vid skolinskrivningen i januari står det i Wilma färdigt vilken skola som är barnets närskola.

Föräldrarna kan om de önskar ansöka om byte av närskola och / eller klass med betoning på visst ämne (t.ex. engelska linjen) genom att fylla i en ansökan i Wilma.

Ett antagningsbeslut skickas till hemmen i slutet av mars månad.

Information till vårdnadshavaren inför årskurs 1

Besöksdag samt skolans läs- och lovtider

Förstaklassisterna får bekanta sig med sin blivande skola i maj. Skolorna och lärarna inom förskoleundervisningen informerar hemmen om tidpunkten.  

 Det ordnas även ett eget introduktionsmöte för vårdnadshavarna innan läsåret börjar.  

Se skolans läs- och lovtider här.

Hemmen får i början av läsåret klassens schema, där det framgår när skoldagarna börjar och slutar. 

Undervisning i åk 1 

Eleverna i åk 1 har 20 veckotimmar.  

 Ämnen på första klassen:  

 • modersmål och litteratur  
 • matematik 
 • omgivningslära  
 • religion eller livsåskådningskunskap  
 • A1-språk (svenskspråkig grundläggande utbildning finska, finskspråkig grundläggande utbildning engelska) 
 • slöjd  
 • bildkonst 
 • musik 
 • gymnastik 

I skolan studerar eleverna även ämnesövergripande helheter, då de får bekanta sig med teman och fenomen över ämnesgränserna.  

Språkstudier 

 Svenskspråkig grundläggande utbildning: 

 • Åk 1: eleverna börjar studera finska (A1-språket). 
 • Åk 3: eleverna börjar studera engelska som ett valfritt ämne. 
 • Åk 4: eleverna fortsätter studera engelska som obligatoriskt A2-språk. 

Finskspråkig grundläggande utbildning: 

 • Åk 1: eleverna börjar studera engelska (A1-språket) 
 • Åk 4: eleverna börjar studera ett A2-språk: de kan välja det andra inhemska språket, dvs. svenska, eller ett främmande språk (franska, tyska, ryska) 

Läroplan och mål  

Skolan arbetar enligt Vasa stads lokala läroplan som följer den nationella läroplanen. Läraren väljer lämpliga undervisningsmetoder och arbetssätt för sin klass för att nå läroplanens mål.  

Skolmaten

Skolskjuts

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Stöd för lärande och skolgång

Elevvården

Närskoleområden inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Närskoleområden

Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen finns fem närskoleområden: Gerby skola, Haga skola, Sundom skola, Vasa övningssskola och Vikinga skola. Se områden på kartan 

Så här använder du karttjänsten:

Välj från den vänstra kantens menyn

 • Välj uppgifter som visas på kartan
 • Bildning
 • Närskoleområde

Barnets närskola fastställs enligt den officiella adressen som angetts i befolkningsregistret.

När eleverna övergår från åk 6 till åk 7 följer de sin skolstig. Övergången sker utan någon separat ansökan.

 

Närskoleområden inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen

Barnets närskola bestäms enligt vilket bostadsområde barnet officiellt är bokförd i, enligt befolkningsregistret. Närskolan är någon av de skolor som finns i närområdet. 

Elevupptagnings- och närskoleområden 

Elevupptagningsområden inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen är uppdelade i två områden. Till det första området hör skolor som är belägna i centrum och de norra områdena. Till det andra området hör skolor som är belägna i de östra området och i Lillkyro. I princip hör eleven till den närskola som finns i elevens elevupptagningsområde. En närskola är inte alltid den skola som är närmast belägen ens bostadsområde. 

Byte av närskola 

Vårdnadshavarna kan om de så önskar anhålla om byte av närskola för sitt barn.

Inför årskurs 1 kan man anhålla om byte av närskola till: 

 • en annan skola än närskolan 
 • betonad undervising (musikklasserna, svenskt språkbad, tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning) 
 • de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu eller Rudolf Steiner koulu.

Anhållan om byte av närskola görs i Wilma, bytet är möjligt om det finns plats i den skola som vårdnadshavarna ansöker om. 

Byte av närskola i övrigt fall: 

 • vid byte av skola under pågående termin kontakta områdesrektorerna på förvaltningen inom den grundläggande utbildningen . 

Övergången från åk 6 till åk 7 

Inom stadens samtliga skolor åk 7-9 formas en studiestig från åk 6 till åk 7 enligt följande, övergången sker utan någon separat ansökan. 

Merenkurkun koulu (yläkoulu)

 • Suvilahden koulu
 • Hietalahden koulu
 • Keskuskoulu 

Onkilahden yhtenäiskoulu

 • Onkilahden yhtenäiskoulun alakoulu
 • Isolahden koulu
 • Länsimetsän koulu

Variskan yhtenäiskoulu

 • Variskan yhtenäiskoulun alakoulu
 • Nummen koulu
 • Huutoniemen koulu 

Savilahden yhtenäiskoulu

 • Savilahden yhtenäiskoulun alakoulu
 • Merikaarron koulu
 • Tervajoen koulu 

Inledande av skolgång ett år tidigare eller ett år senare

Läroplikten inleds det år barnet fyller 7 år. Skolgången kan även inledas ett år tidigare eller ett år senare än stadgat.

Enligt lagen om grundläggande utbildning § 27 har barnet rätt att inleda den grund-läggande utbildningen ett år tidigare/senare än stadgat. Ett psykolog- eller läkarutlåtande ska bifogas ansökan.

Skriv ut blanketten här (pdf)

Blanketten skickas till förvaltningen för grundläggande utbildning. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansökan till betonad undervisning

Betonad undervisning betyder att man i undervisningen betonar vissa ämnen, såsom t.ex. musik eller språk.

Läs mer om betonad undervisning här.

I Vasa ordnas betonad undervisning i:

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Besöksadress

 • Raastuvankatu 29, 65100 Vaasa Raastuvankatu 29, Vaasa

  Öppna kartan

Förvaltningens öppethållningstider

 • Kundmottagning endast med tidsbokning.

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Marianne West, tfn 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi

Undervisningschef Ann-Sofie Nygård, tfn 040 592 8709, ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Finskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Kari Nummela, tfn  040 754 7702, kari.nummela@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (centrum och norra omr.) Johanna Olsson tfn 040 510 0717, johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (östra omr. och Lillkyrö) Anne Kärki tfn 040 196 28 43, anne.karki@edu.vaasa.fi

Undervisning för elever med invandrarbakgrund, Kati Nuojua tfn 040 542 3240, kati.nuojua@edu.vaasa.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

serviceplanerare Sari Kivelä, tfn 040 127 2699, apip@edu.vaasa.fi

Sekreterarservice

förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 040 647 5611,  therese.kangas@vaasa.fi

förvaltningssekreterare Annika Härkönen, tfn 040 520 4516, annika.harkonen@vaasa.fi