Förbigå menyn
Lapset lukee

Betonad undervisning

Betonad undervisning betyder att man i undervisningen betonar vissa ämnen, såsom t.ex. musik eller språk.

I Vasa ordnas betonad undervisning i:

Musikklassverksamhet

Vasa stads musikklassverksamhet ordnas vid Onkilahden yhtenäiskoulu (åk 1-9). Undervisningen följer skolans allmänna läroplan, med undantag av musikundervisningen, vars mål och innehåll är betydligt mer omfattande än i den allmänna undervisningen. Undervisningen är på finska.

lapset soittavat ukulelea

Språkbadsundervisning på svenska

Språkbadsundervisning på svenska börjar i daghemmet som 5-åring och fortsätter under hela grundskolan. Läs mer om svenskt språkbad i småbarnspedagogiken. 

Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska språket. Språkbadsundervisning ges vid Keskuskoulu, Länsimetsän koulu (åk 1–6) och Merenkurkun koulu (åk 7–9).  

Tvåspråkig undervisning (engelska-finska)

I Vasa ordnas det tvåspråkig undervisning (engelsk-finsk) vid Sunnanvikens skola (Suvilahden koulu) för årskurserna 1-6 och vid Merenkurkun koulu för årskurser 7-9. I den tvåspråkiga undervisningen studerar man på finska och engelska sida vid sida.

Undervisningen vid den tvåspråkiga linjen

Den omfattande  tvåspråkiga undervisningen (engelska-finska) är en skolstig, där den engelska delen undervisas språkbadsmässigt. Eleverna studerar på två olika språk, både på engelska och finska, så att eleven behärskar båda språken flytande. Den tvåspråkiga undervisningen i Vasa erbjuds som en helhet, som kan påbörjas i en engelskspråkigt daghem med fortsättning i de lägre klasserna 1-6 för att sedan avsluta den i de högre klasserna i årskurserna 7-9.

Under de två första årskurserna undervisas på engelska 80% av de undervisade lektionerna och på finska 20%. Ena läraren undervisar på engelska, medan den andra läraren däremot på finska. Den engelskspråkiga andelen minskar senare i årskurserna, medan den finska andelen ökar.  När eleven är på årskurs 6 är den engelskspråkiga andelen av undervisningen ungefär 40%, medan den finska andelen är ca 60%. Under hela grundskolan varierar den engelskspråkiga andelen mellan 30-80% beroende på årskursen.

Ansökning till tvåspråkig undervisning

Elever som antas till den tvåspråkiga undervisningen bör kunna både finska och engelska. Alla sökandes engelska och finska kunskaper testas. När elever antas till den tvåspråkiga undervisningen tas även i beaktande barnets förmåga att klara av undervisning på engelska och finska samt förskolans rekommendationer.

Elevantagningen är öppen under hela läsåret. Vänligen ta kontakt:

  • Carolina Westermark och Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (ons. kl. 12-16), e-post: english.team@edu.vaasa.fi

Om eleven söker till första årskursen, sker elevantagningen i samband med skolinskrivningen i januari.

Undervisning på engelska

Den engelskspråkiga utbildningslinjen är en skolstig, där den engelskspråkiga andelen varierar mellan 60-80%. Eleverna studerar mestadels på engelska, men det finns även finskspråkiga delar i undervisningen. Den engelskspråkiga undervisningen formar en helhet, som kan påbörjas i en engelskspråkigt daghem med fortsättning i de lägre klasserna i årskurserna 1-6 och i framtiden i de högre klasserna i årskurserna 7-9.

Elever som antas till den engelskspråkiga undervisningen bör kunna engelska. Tidigare finska kunskaper krävs inte, elevens modersmål kan vara finska, svenska eller ett annat språk. Under de två första årskurserna undervisas 80% av de undervisade lektionerna på engelska. Modersmålsundervisning erbjuds på finska, svenska eller S2 (Suomi toisena kielenä – Finska som andra språk). Vänligen notera, att de övriga lärområdena/undervisade ämnena, som är planerade att bli undervisade på finska, endast erbjuds på finska. De elever som inte har tillräckliga kunskaper i finska, får stöd i detta för att klara av undervisningen på finska.

Förberedande utbildning i grundutbildningen

Om eleven ämnar att stanna permanent i  Finland, och inte behärskar finska eller svenska i skolinskrivningen, är det möjligt att anmäla sig till den förberedande undervisningen och därefter förflytta sig till den engelskspråkiga undervisningen. För att uppnå goda språkkunskaper i finska, rekommenderas förberedande utbildning för alla de elever, som ämnar att stanna i Finland för en längre tid. På detta sätt tryggas elevens möjligheter för bredare fortsatta studiemöjligheter.

Om eleven ämnar bo i Finland endast temporärt, under tre år, behöver eleven inte förflytta sig till förberedande undervisning. I fall den temporära vistelsen i Finland förlängs och blir längre än tre år, bör eleven förflytta sig till förberedande undervisning, såvida inte elevens finska kunskaper har redan utvecklats tillräckligt.

Ansökan till engelskspråkig undervisning

Elever som antas till den engelskspråkiga undervisningen bör kunna engelska. Alla sökandes språkkunskaper testas. Elevens finskakunskaper påverkar inte antagandet. Vid språktestsituationen diskuteras det dock elevens skolstig, och hur den finska delen i undervisningen kommer att beaktas och genomföras. När elever antas till den engelskspråkiga undervisningen tas även i beaktan barnets förmåga att klara av undervisning på engelska samt till exempel förskolans rekommendationer.

Elevantagningen är öppen under hela läsåret. Vänligen ta kontakt:

  • Carolina Westermark och Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (ons. kl. 12-16), e-post: english.team@edu.vaasa.fi

Om eleven söker till första årskursen, sker elevantagningen i samband med skolinskrivningen i januari.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Musikklassundervisning på finska:

  • biträdande rektor Kati Nuojua 040-5423240, kati.nuojua(at)edu.vaasa.fi

Språkbad på svenska:

Tvåspråkig undervisning (engelska-finska) och undervisning på engelska:

  • Carolina Westermark och Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (ons. kl. 12-16), e-post: english.team@edu.vaasa.fi