Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner 2023

Motioner som tillställs för beredning.

Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

Februari 20.2.

Ledamot Aleksi Koivisto (C): Allmän vinterbadplats i Brändö- eller Gerbyområdet. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Ledamot Anna-Lena Ahlnäs (SFP): Granskning av väglagen och hur de fungerar inom Vasa stads område. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Mars 27.3.

Ledamot Pasi Keskinen (C): Rätt till småbarnspedagogik sommartid under sommaren mellan klass 1 och 2. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Maj 8.5.

Ledamot Harri Moisio (VF): Solpaneler på höghustaken. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Ledamot Harri Moisio (VF): Gör Lumivaaravägen till en hemväg. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Juni 12.6.

Ersättare Dan Bäckman (VF): Försök med förkortad arbetstid.Beredare personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Fullmäktigeledamot Anne-Marie Viinamäki (Saml):Fullmäktige på introduktionsutflykt till Lillkyro.Beredare förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola

Augusti 28.8.

Fullmäktigeledamot Per Hellman (SDP): Anläggande av en gång- och cykelled på Söderfjärdsvägen. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Oktober 23.10.

Ledamot Päivi Moisio (Vänst): Småbarnspedagogikens och den grundläggande undervisningens servicenätsutredning. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Ledamot Marko Heinonen (Saml): Iståndsättning av Finlands Frihetsstaty. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

November 13.11.

Ledamot Elli Uusi-Kokko (Saml): Kartläggning av behovet av studiehandledning i övergångsskedet. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

December 11.12.

Fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro (Gröna): Sjukdagarna i daghemmen minskas genom luftrenare. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro (Gröna) och Lauri Karppi (Sannf): Hundpark till centrum av Vasa. Beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

 

 

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadress Vasaesplanaden 10
postadress PB 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadress Vasaesplanaden 10
postadress PB 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi